<<< Back to Nestle Union Network

Europeiska Koncernråd, 18-20 november 2008: Uttalande om mötesutfall

Trettiosex arbetstagarföreträdare – arbetsplatsrepresentanter och fackliga ombud – sammanträdde den 18-20 november 2008 i Genève, med anledning av ett möte i Nestlés europeiska koncernråd, som sammanträder två gånger om året.

Sedan koncernrådets förra möte i juni 2008, har Nestlé tillkännagivit att 4 fabriker i Europa ska läggas ned: en flaskpåfyllningsanläggning (vatten) i Portugal, en barnmatsfabrik i Norge, en glassfabrik i Rumänien och ytterligare en glassfabrik i Danmark. De norska och danska fabrikerna utgjorde de sista kvarvarande produktionsanläggningarna i dessa båda länder. Nestlé har även såld ett företag i Tyskland som tillverkar kyckling och kaninkött och har 3 fabriker och ett distributionscentrum i Nederländerna.

Diskussionen bland de fackliga ombuden rörde sig främst kring följande frågor:

Uppförandekod: Det finns tecken på att Nestlé använder sig av detta dokument – som spreds utan föregående rådgörelse med det europeiska koncernrådet eller med de företagsråd som finns i ett flertal europeiska länder – för att kontrollera fackmedlemmarnas verksamhet. Facken övervakar nu detta mycket noggrant. I Tyskland försöker de centrala företagsråden förhandla fram en tilläggsbestämmelse som kan skydda de fackliga företrädarnas rättigheter.

Lika möjligheter: Medan Nestlé försöker rekrytera kvinnor till högre poster genom sitt ”jämlikhetsinitiativ”, gör man inget för att ta upp problemen när det gäller de ojämlika förhållanden vid befordran och karriärutveckling, som kvinnliga arbetstagare vid Nestlés fabriker och kontor har erfarit i olika länder. Alltmedan man talar vitt och brett om målsättningarna vad gäller lika möjligheter, fortsätter den europeiska företagsledningen att förbise det europeiska koncernrådets förslag om gemensamt arbete på nationell nivå.

Löneutbetalningar: Utkontrakteringen av löneutbetalningar till en utomstående tjänsteleverantör har genomförts i ett flertal europeiska länder och har gett mycket otillfredsställande och direkt oacceptabla resultat, bl.a. har löner inte betalats ut alls eller inte betalats ut i tillräcklig mån. I andra fall har löner betalats ut sent eller förskjutits. De italienska förbunden har planerat att genomföra arbetsstopp i december månad om inte situationen lösts fram till nästa löneutbetalningstillfälle.

Fackmedlemmar utses som syndabockar: Ombuden fick information om två fall där fackligt aktiva orättvist avskedats. I Polen avskedades ordföranden för fackklubben vid Nestlé-Gerber under skenet att han ådagalagt konfidentiell information och därmed skadat företaget. I Spanien avskedades ordföranden för fackklubben i vid Nestlés glassfabrik i Malaga med motiveringen att han brutit mot sin tjänst. I båda fallen användes tveksamma bevis för att ta bort mycket motiverade och kompromisslösa fackliga företrädare från Nestlés arbetsplatser.

"Nestlé Continuous Excellence" (”Nestlés Fortsatta Förträfflighet”): Utgör det senaste av ett antal verksamhetseffektivitetsplaner som startade för 10 år sedan. NCE kommer att införa flera ”team” under en handlingsplan för total prestationsstyrning, den s.k. ”Total Performance Management” och ”strömlinjeforma” tillverkningsmetoderna i fabrikerna. Denna kostnadsnedskärande, produktivitets-höjande handlingsplan innehåller inte något nytt, men kommer att bidra till att trycket på arbetstagarna ökar genom ”deltagande” och ”ansvarstagande”.

Slutligen kom ombuden överens om följande:

 Att anmoda företaget att göra PowerPoint-presentationer tillgängliga i god tid före koncernrådsmötena, för att man på så sätt kan tillbringa mindre tid åt dessa presentationer under själva mötena och mer tid åt en meningsfull och effektiv diskussion med företagsledningen.

 För att på samma sätt tillåta en mer fokuserad diskussion vid det förberedande mötet, kom ombuden överens om att sända in skriftliga sammanfattningar kring nationella frågor en månad före mötets inträffande.

 Att skriva öppna brev till Nestlés ledning när det gäller problemen kring löneutbetalningar, avskedanden av fackliga företrädare samt NCE.

-> Protokoll
-> Pöytäkirja