<<< Back to Nestle Union Network

Norwegian Unions Call on Government to Review State Pension Fund Investment at Nestlé / Norska fack uppmanar regeringen att granska statens pensionsfonds investeringar i Nestlé

Fellesforbundet and the NNN, the IUF's Norwegian affiliates with membership in the food sector, together with the national trade union center LO, have publicly called on the Finance Ministry to conduct an evaluation to determine whether the State Pension Fund's investment in Nestlé is compatible with the Fund's ethical investment guidelines.

(Story continues in English further below)

Fellesforbundet och NNN, IUL:s norska medlemsförbund inom livsmedelssektorn, har tillsammans med norska LO offentligt uppmanat finansdepartementet att utreda om statens pensionsfonds investeringar i Nestlé är förenliga med fondens etiska riktlinjer.

Brevet som även undertecknats av IUL:s generalsekreterare Ron Oswald fäster uppmärksamhet på Nestlés ”systematiska mönster av människorättsbrott”, till exempel företagets vägran att förhandla kollektivt om löner (nu senast i Indonesien och Indien). Fellesforbundets pressmeddelande rörande brevet beskriver detta som ”ett klart brott mot ILO:s konventioner om rätten att organisera sig och förhandla kollektivt och ett klart brott mot de etiska riktlinjerna för statens pensionsfond.” Brevet påtalar också ”för departementet andra fall där Nestlé inte uppfyller de etiska riktlinjernas krav på företag.”

Den norska statens pensionsfond, med nästan 400 miljarder USD i tillgångar, är Europas största aktieägare och den tredje största statliga investeringsfonden i världen. Fonden har investerat 2,85 miljarder USD i Nestlé, vilket gör den investeringen till fondens näst största.

De fyra fackliga organisationerna uppmanar norska finansdepartementet att sätta press på Nestlé och tvinga företaget att ”respektera grundläggande ILO-konventioner och pensionsfondens etiska riktlinjer. Om en konstruktiv dialog visar sig omöjlig bör finansdepartementet överväga att avveckla sitt innehav i Nestlé.”

------

The letter, co-signed by IUF General Secretary Ron Oswald, draws attention to a "systematic pattern of human rights abuses" by Nestlé, including the company's insistence on excluding the negotiation of wages from collective bargaining (most recently in Indonesia and India). The Fellesforbundet press release announcing the letter describes this as "a clear violation of ILO Conventions on the right to organize and bargain collectively and also a clear violation of the ethical guidelines of the State Pension Fund." The letter also "brings to the attention of the Ministry other examples where Nestlé does not live up to the demands imposed on companies by the ethical guidelines."

The State Pension Fund, with close to USD 400 billion in assets, is the largest owner of shares of stock in Europe and the third largest "sovereign wealth fund" globally. The Fund's USD 2.85 billion investment in Nestlé is its second largest investment.

The four union organizations urge the Finance Ministry to take measures to pressure Nestlé to "respect fundamental ILO Conventions and the ethical guidelines of the Pension Fund. If it is impossible to engage in a constructive dialogue, the Finance Ministry should consider withdrawing its investment in Nestlé."