Home

Läckta dokumenten bekräftar: TTIP är ett handelsavtal som hotar demokratin

18.05.16 Editorial
Utskriftsvänlig version

De hemliga dokument från förhandlingarna om TTIP-avtalet om "frihandel" mellan EU och USA som släpptes av Greenpeace i Nederländerna 2 maj bekräftar vad kritikerna hävdat från början: att TTIP är ett handelsavtal som hotar demokratin.

Förhandlingarna om avtalet har aldrig handlat om att sänka tullavgifterna mellan USA och EU - de har aldrig varit så låga som nu. TTIP-avtalets främsta mål är - precis som för Stillahavsländernas slutförhandlade men fortfarande oratificerade frihandelsprogram TPP och frihandelsavtalet CETA mellan EU och Kanada - att ge ännu större makt åt de transnationella jätteföretagen genom att begränsa staters och regeringars möjlighet att lagstifta om regleringar och sedan befästa detta system för att förhindra nya regleringsförsök.

De läckta kapitlen (13 av totalt 24 planerade) visar att TTIP på samtliga nivåer skulle underminera staters och regeringars möjligheter att införa och tillämpa lagar och förordningar för att skydda miljön och arbetstagarnas och konsumenternas hälsa och säkerhet mot storföretagens härjningar.

Det trubbiga verktyget för att försämra normer och lägga ribban stadigt lågt är kapitlet om harmonisering av regler (vad EU-förhandlarna kallar "regelsamverkan" och som i USA benämns "samstämmiga regler, insyn och övrig god regleringssed"). Alla regleringsförslag måste utvärderas utifrån hur de påverkar handel och investeringar. De måste uppfylla kravet på "minst betungande" möjliga åtgärd (där riktmärket är ingen reglering) och underkastas en kostnads-nyttoanalys. Regeringar måste förvarna för eventuella regleringar som de vill införa och garantera att intresserade "fysiska och juridiska personer" (d v s storföretagen) får medverka i utformningen av regeltexten och översynsprocessen. Som juridiska personer kan företagen "begära" att varje reglering eller förordning som de inte gillar ändras eller upphävs. Den i EU:s lagstiftning förankrade försiktighetsprincipen nämns ingenstans i det läckta EU-utkastet. Istället föreslås det "ömsesidiga erkännandet av regleringsakters överensstämmelse" - ett proaktivt övergivande av Europas generellt högre normer och standarder.

En institutionell roll för transnationella företag vidareutvecklas i kapitlet om tekniska handelshinder, en WTO-baserad mekanism med vars hjälp storföretagen invänt mot regelverk rörande till exempel neutrala förpackningar för tobaksvaror, ursprungslandsmärkning, kemikaliesköljning av kycklingkött och importrestriktioner för genmodifierade grödor. Enligt det amerikanska utkastet ska varje part "låta personer från den andra parten medverka i utformningen av normer, tekniska regler och rutiner för bedömning av överensstämmelse". Dessutom ska varje part "tillåta att personer från den andra parten medverkar i utformningen av sådana åtgärder på villkor som inte är mindre fördelaktiga än villkoren som gäller för dess egna personer". Demokratiska processer ersätts av transnationella företagskommittéer. Förra året publicerades EU:s utkast till kapitlet om investeringar där "rätten att reglera" åberopas, en rättighet som blir fullständigt meningslös av alla bestämmelser som omöjliggör demokratiskt beslutsfattande.

Vad mer kan vi utläsa i de läckta dokumenten? USA försöker tvinga den potentiella EU-marknaden att öppna för "moderna jordbrukstekniska produkter", alltså genmodifierade grödor. Det föreslagna kapitlet om sanitära och fytosanitära åtgärder skapar ett nät av "vetenskapliga" krav som skulle göra det ännu svårare för EU att behålla restriktionerna för import och tillverkning av genmodifierade produkter. EU skulle tvingas ansluta sig till USA:s internationella kampanj för ett hävande av förbud mot import av icke genmodifierade livsmedel med låga halter av ej godkända genmodifierade organismer, GM-föroreningar som nu finns överallt tack vare GM-jordbruket. Under täckmantel av en "internationell kampanj" handlar det alltså om att i smyg införa genmodifierade produkter.

Dokumenten innehåller mycket mer som hotar demokratin och arbetarrörelsen. Och ännu har vi inte sett hela listan av tilläggstjänster eller kapitlen om immaterialrätt och finansiella tjänster, som allihopa syftar till att stärka storföretagens makt. De läckta dokumenten visar att regeringarna på båda sidor hycklar när de försöker sälja in TTIP som ett avtal där staters lagstiftande och reglerande funktion respekteras och en hög nivå av skydd för arbetstagare, konsumenter och miljö garanteras.

Kärnan i avtalet är investeringar. Och EU:s förslag om en internationell "investeringsdomstol" för hantering av konflikter mellan stat och investerare är bara en kosmetisk förändring av de hemliga domstolar som USA fortfarande vill ha för lösning av sådana fall. I båda fallen ges internationella investerare möjlighet att ifrågasätta lagar och regelverk, ja till och med administrativa beslut och domar som de inte gillar.

 TTIPRome_0
Motståndet mot TTIP fortsätter växa. Den 7 maj protesterade över 40 000 människor mot TTIP-avtalet i Rom i en demonstration som organiserats av den italienska centralorganisationen CGIL, CGIL:s livsmedelsarbetarförbund FLAI och civila samhällsorganisationer.

CETA-avtalet mellan USA och Kanada innehåller den amerikanska mekanismen för lösning av tvister mellan investerare och stat. Dessutom utvidgas investerarnas så kallade rättigheter på värsta möjliga sätt, och CETA kan ses som en potentiell backup för TTIP. Praktiskt taget alla USA-baserade transnationella företag har dotterbolag i Kanada som kan använda bestämmelserna i CETA - inklusive tvistlösningsmekanismen - för att angripa EU:s regelverk. Storföretagens offensiv kan ges ännu större sprängkraft med hjälp av klausulerna om mest gynnad nation. Det skulle göra det möjligt för företag och deras dotterbolag i andra länder med lika omfattande handels- och investeringsavtal med EU att kräva samma "rättigheter för investerare" som redan finns i CETA. TTIP och CETA är ett paketerbjudande. Facket och de civila samhällsorganisationerna måste nu tillsammans bygga vidare på läckorna för att elda på proteströrelsen och stoppa båda avtalen.