Home

Kampen om tjänstehandelsavtalet TISA - om allt är tjänster påverkas alla av ett tjänstehandelsavtal

07.03.18 Feature
Utskriftsvänlig version

Sedan 2013 har en grupp länder som kallar sig "tjänstesektorns verkliga vänner" förhandlat om TISA-avtalet, ett hemligt "avtal om handel med tjänster" där reglerna formuleras för 2000-talets kapitalism, regler som är omöjliga för enskilda stater och regeringar att ändra nu eller i framtiden Bakom projektet ligger en kärna av rika nationer, bland annat USA, EU, Japan, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Schweiz och Sydkorea, och deras ledande företag. Det strategiska målet är att införliva reglerna i Världshandelsorganisationen WTO och förankra dem i det globala systemet för handel och investeringar.

I en ny engelskspråkig rapport (TiSA: Not our Future!) som IUL beställt av professor Jane Kelsey på universitetet i Auckland visas i detalj hur omfattande företagens maktanspråk är, vilka konsekvenser TISA-avtalet kan få för arbetstagare i alla IUL:s sektorer och för arbetarrörelsen, samhället och demokratin mer generellt.

Rapporten förklarar på ett lättbegripligt sätt vad avtalets komplicerade regler innebär, sätter dem i ett sammanhang och visar hur de utformats för att tillgodose storföretagens intressen. I likhet med tjänstehandelsdelarna i andra gigantiska handelsavtal - som till exempel Stillahavsländernas återupplivade frihandelsprogram CPTPP (före detta TPP) - är TISA-avtalet å ena sidan en vidareutveckling av gamla försök att genomdriva storföretagens ofullbordade agenda inom WTO genom att upprätta globalt bindande regler för offentliga och privata tjänster, finanser och investeringar, nationella regleringar och offentliga upphandlingar. Men den nya tjänstehandelsmodellen förenar dessa välkända mål med den enorma potentialen hos de nya digitala teknikjättarna.

TISA-avtalets regler för e-handel handlar inte om näthandel utan om kontrollen över de algoritmer och dataflöden som är avgörande för storföretagens digitalisering av allt, inklusive arbetet. När WTO:s regelverk upprättades för mer än 20 år sedan fanns inget digitalt "högprecisionsjordbruk" som försågs med dataflöden från molndatorer. Inte heller fanns laboratorieodlade kött- och mejeriprodukter, 3d-utskrivna färdigrätter, "smartfiske", Airbnb, matleveranser från Amazon Prime, UberEats och digital övervakningsteknik.

Enligt rådande WTO-regler behandlas produkter från IUL-sektorer som livsmedels- och dryckesproduktion, jordbruk och fiskeri som varor så snart de passerar en nationsgräns. TISA-avtalet inför en ny nivå av regler, enligt vilken varje arbetsuppgift som utförs av arbetstagare i dessa sektorer idag och i framtiden kan behandlas som en separat och självständig "tjänst" som kan outsourcas till transnationella "tjänsteleverantörer" som skyddas och ansvarsbefrias av avtalets regler. Tjänsteleverantörerna behöver inte ha någon fysisk närvaro i länderna där de är verksamma och går därför fria från regleringsförsök och ansvar.

Samma regler skulle omfatta alla andra tillverkningssektorer och utvinningsindustrin. I de IUL-sektorer som redan behandlas som tjänster - hotell, restaurang, catering - kommer TISA-avtalet att leda till ännu mer outsourcing och tillfälligjobb än idag.

Rapporten visar hur TISA-avtalet kommer att öka maktkoncentrationen i alla IUL-sektorer, påskynda arbetets fragmentering, ytterligare försämra anställningstryggheten och försvåra för arbetstagarna att organisera sig och förhandla med arbetsgivaren, nationellt och internationellt.

TISA-avtalet skulle även snabba på den digitala automatiseringsprocess som riskerar att leda till att oändligt många arbetstillfällen försvinner, samtidigt som regelverket dramatiskt försämrar arbetstagarnas möjligheter att förhandla om den nya teknikens tillämpning och effekter. Samtidigt gör avtalets klausuler om finansiella tjänster det i praktiken uteslutet att meningsfullt försöka reglera den krisbenägna finanssektorn med nya lagar och förordningar. Det instabila, spekulativa pengaflöde som i allt högre grad driver livsmedelsproduktionen och den globala ekonomin ges ännu större makt att störa ordningen.

För att kunna krossa TISA-avtalet och andra arrangemang inom ramarna för den nya generationen av handels- och investeringsavtal måste vi förstå dem. Som rapporten påpekar är TISA-förhandlingarna för tillfället bordlagda eftersom motståndet mot dem just nu gör dem politiskt omöjliga. Vår uppgift nu är att se till att de överges för all framtid. Att krossa TISA-avtalet är både möjligt och nödvändigt. Men i en värld där allt förvandlats till "kommersiella tjänster" kommer det att dyka upp igen i ny skepnad, precis som investeringsbestämmelserna i det numera döda multilaterala avtalet om investeringar (MAI) med jämna mellanrum ploppat upp igen i de regionala och bilaterala handels- och investeringsavtalen. Det vi i arbetarrörelsen och våra bundsförvanter nu rent allmänt måste göra är att befria världen från handels- och investeringsavtalens växande makt och återerövra det demokratiska politiska rum som krävs för att försvara arbetstagarnas rättigheter, hållbara jobb, offentlig sektor, miljön och världens livsmedelsresurser.

KLICKA HÄR FÖR ATT LADDA NED RAPPORTEN (endast på engelska).