Home

ILO efterlyser internationell konvention om våld och trakasserier i arbetslivet

13.06.18 News
Utskriftsvänlig version

indexArbetstagare världen över kan glädja sig åt utfallet av den första diskussionen om våld och trakasserier i arbetslivet på internationella arbetskonferensen i år. Trots starkt motstånd från arbetsgivargruppen - som inte ville ställa sig bakom mer än på sin höjd en rekommendation - beslutade ILO:s normgivande kommitté att kampen mot trakasserier och våld kräver en konvention, kompletterad av en rekommendation.

Ett stort antal regeringar stödde arbetstagargruppens ståndpunkt att våld och trakasserier - inte minst könsrelaterat våld - genast måste bemötas med omfattande handling och i synnerhet en konvention. Bland kommitténs slutsatser - som IUL och medlemsförbunden framgångsrikt kämpat för - märks: ett starkt fokus på könsrelaterat våld och behovet att gå till botten med dess underliggande orsaker, inklusive könsbaserade maktrelationer; behovet av integrerade mekanismer för exempelvis förebyggande, kontroll, träning och utbildning, tillämpning, sanktioner och stöd till drabbade; familjevåldets inverkan på arbetstagare och arbetsplatser; en inkluderande definition av arbetstagare som gäller oavsett anställningsform och som omfattar arbetstagare i informell sektor, arbetssökande, praktikanter etc; samt erkännande av att våld och trakasserier begås av tredje part, till exempel klienter och kunder och inte enbart arbetsgivare och arbetstagare.

Kommitténs slutsatser poängterar att regeringar måste respektera och främja ILO:s kärnkonventioner, inklusive föreningsfrihet och avtalsförhandling, om vi ska lyckas stoppa våldet på våra arbetsplatser. De betonade också att vi måste handla för att säkra rätten till jämställdhet och icke-diskriminering för alla arbetstagare, i synnerhet de mest utsatta grupperna som är oproportionerligt drabbade av våld och trakasserier. Migrantarbetare måste dessutom skyddas av stater från våld och trakasserier, oavsett anställningsform eller vistelseort.

Men konventionen - som är ett projekt som IUL och medlemsförbunden länge kämpat för - är ännu inte i hamn. ILO kommer att skicka ett utkast på remiss under de närmaste två månaderna och utifrån detta sammanställa en rapport för förnyad diskussion under 2019. Facket måste fortsätta att vara på sin vakt och mobilisera för att säkra framstegen från i år och driva igenom den konvention vi alla behöver.

Kommitténs provisoriska slutsatser finns här (på engelska).