Home

EU måste ta sig ur bekämpningsmedelsspiralen: förbjud glyfosat nu!

23.03.16 Editorial
Printer-friendly version

Motstånd från medlemsländer och mobiliserade medborgare har försenat förnyelsen av tillståndet i EU för det giftiga bekämpningsmedlet glyfosat, den aktiva substansen i Monsantos Roundup och världens mest använda växtbekämpningsmedel. Den 8 mars sköt EU:s ständiga kommitté för växter, djur, livsmedel och foder fram sitt beslut när Italien gjorde gemensam sak med Frankrike, Nederländerna och Sverige och motsatte sig en tillståndsförnyelse. Men i maj ska EU rösta om saken. Och nu behövs ytterligare påtryckningar för att säkerställa att EU-kommissionen inte träffar en överenskommelse med de agrokemiska jätteföretagen, som låser fast Europa i en livsfarlig spiral av ökande bekämpningsmedelsanvändning i ytterligare femton år.

I mars i fjol publicerade WHO:s internationella center för cancerforskning (IARC) en rapport där glyfosat klassas som ”sannolikt cancerframkallande för människor”. IARC hänvisade till forskning i Kanada, Sverige och USA som bland annat pekar på ett samband mellan arbetsrelaterad exponering för glyfosat och en ökad risk för non-Hodgkins lymfom (blodcancer) samt ”DNA- och kromosomskador i däggdjur, och i människo- och djurceller in vitro”.

Monsanto och agrokemiföretagen avfärdade omedelbart rapporten och drog igång sin lobbyapparat. I november tillbakavisade den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) officiellt IARC:s slutsatser och banade väg för en förnyelse av tillståndet som löper ut i juni i år. EFSA baserade tillbakavisandet på opublicerade rapporter som tagits fram av industrin för Tysklands federala riskbedömningsinstitut.

IARC påpekade i sin rapport att glyfosat har påträffats ”i luft vid besprutning, i vatten och livsmedel”, samt ”i blodet och urinen hos lantarbetare, vilket tyder på absorption”. I en undersökning som Heinrich-Böll-Stiftung nyligen gjorde på över 2 000 tyskar i städer och på landsbygden påträffades glyfosat i urinen hos 99,6 % av de undersökta. I vissa fall var gifthalterna 42 gånger högre än det tillåtna gränsvärdet för dricksvatten. Glyfosat är så allmänt förekommande att det påträffats hygienartiklar för kvinnor, nu senast i Frankrike där produkter som uppgavs vara tillverkade av ekologisk bomull återkallades i februari.

Sedan glyfosat började säljas kommersiellt 1974 har uppskattningsvis 8,6 miljarder kilo introducerats i naturen. Användningen ökade dramatiskt i och med Monsantos marknadsföring av sina Roundup-toleranta (”Roundup Ready”) grödor som har genmodifierad motståndskraft mot glyfosat.

Men inget av detta – och inte heller bevisen för att glyfosat i alla dess former är att betrakta som ett hormonstörande ämne som det enligt EU-lag är förbjudet att marknadsföra som växtskyddsmedel – får EU-kommissionen och EU:s myndigheter att avstå från att hastigt och lustigt ge sitt tillstånd till att glyfosat används i 15 ytterligare år.

Ett förnyat tillstånd är inte bara livsfarligt i Europa. Det ger vatten på kvarnen för de krafter som vill häva det förbud mot glyfosat som nyligen infördes i Sri Lanka och vore ett rejält bakslag för dem som kämpar för ett förbud eller en begränsning i Argentina, Brasilien, El Salvador och andra länder.
Den okontrollerade användningen av giftiga jordbrukskemikalier – till exempel den ”profylaktiska” användningen av de neonikotinoider som nu decimerar antalet pollinerande insekter – har lett till uppkomsten av en mängd bekämpningsmedelsresistenta ”superogräs” och skadedjur som endast kan bekämpas med en allt större användning av allt giftigare kemikalier. Den 8 mars – samma dag som den ständiga kommittén skulle ha fattat sitt beslut om glyfosat – publicerade det franska jordbruksdepartementet statistik som visar på en stabil ökning av bekämpningsmedel på senare tid, med en särskilt kraftig ökning på 9,4 % 2014 (det sista år som statistiken omfattar) mot året innan.

industrialspraying

Europa behöver en strategi för att ta sig ur bekämpningsmedelsspiralen. Alternativet till glyfosat är inte parakvat – som årligen skördar runt 40 000 människors liv, de flesta lantarbetare – eller ”förbättrade” preparat som Dow Chemicals ogräsbekämpningssystem Enlist – som är baserat på utsäde med genmodifierad motståndskraft mot ett preparat där glyfosat kombineras med extremt giftig 2,4-Diklorfenoxiättiksyra, den aktiva ingrediensen i avlövningsmedlet Agent Orange som amerikanska militären använde för att förstöra livsmedel och skogar under Vietnamkriget. Alternativet är ett heltäckande stöd för en säkrare och förnuftigare livsmedelsproduktion som inte utsätter lantarbetare för livsfarliga substanser.

EU-kommissionen, EFSA och den ständiga kommittén måste nu utsättas för maximala påtryckningar så att ett glyfosatförbud i EU kan säkras och nödvändiga resurser avsättas för att främja övergången till ett kemikaliefritt jordbruk som upprätthåller och berikar den livsmedelsproduktion som vi alla är beroende av istället för att förstöra den.