Publicerade: 24/02/2021

Jämställdhet kräver ett jämställdhetsperspektiv på arbetsmiljön

Som fackföreningar som företräder några av de arbetstagare som är mest utsatta för bekämpningsmedel bör vi välkomna den nya rapporten om kvinnor och kemikalier från IPEN/SACIM.

Men hur kan vi använda det i vårt vanliga arbete för att förbättra arbetsmiljön?

Rapportens rekommendationer kan vara användbara för fackföreningarna i deras kampanjer:

  • att utbilda och ge kvinnor möjlighet att bekämpa höga exponeringsnivåer
  • stärka kapaciteten kring riskbedömningar och riskhantering
  • att stärka ansträngningarna för att förhandla om utfasning av mycket farliga bekämpningsmedel
  • främja agroekologi
  • förbättra kommunikationen kring användningen av kemikalier samtidigt som man driver på för ett effektivt deltagande av kvinnor i alla beslutsfattande organ
  • förhandla om lämplig personlig skyddsutrustning

I betänkandet uppmärksammas den skadliga hedpåverkan på kvinnor av kemikalieexponering.  Till exempel påverkar hormonstörande kemikalier, som förekommer i stor utsträckning i produkter som används av kvinnor, inklusive kosmetika, rengöringsprodukter, hushållsbekämpningsmedel och personliga hygienprodukter, båda könen, men exponeringen för samma kemikalier kan orsaka olika effekter hos män och kvinnor. Endokrinstörande kemikalier kan till exempel ha negativa effekter på den kvinnliga hypotalamus-hypofysen-äggstocksaxeln som kan leda till reproduktiva störningar såsom tidig pubertet, infertilitet, onormal cyklicitet, för tidig äggstockssvikt/klimakteriet, endometrios, myom och negativa graviditetsresultat. Det finns också ett starkt samband mellan bekämpningsmedel och bröstcancer hos kvinnor med nästan 100 bekämpningsmedel som identifierats som potentiellt bidragande till ökad risk för bröstcancer.

IPEN/SACIM-rapporten upprepar IUL:s Handbok "Att göra kvinnor synliga i arbetsmiljön" i behovet att införa en inkluderande, integrerad och könsupplysande strategi för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen som central för att skapa lika rättigheter till skydd och säkrare och hälsosammare arbetsplatser för alla.

Förutom att öka medvetenheten bland sina medlemmar genom att kartlägga och kartlägga arbetstagarnas exponeringar skulle ett viktigt nästa steg vara att fackföreningarna initierar och kämpar för ytterligare akademiska studier för att avhjälpa bristen på information om kvinnor, arbetsplatsen och kemikalier.

Sådana studier skulle omfatta en analys av kvinnors exponering för kemikalier samt kemikaliers effekter på kvinnors specifika fysiologi, inklusive långsiktiga effekter på reproduktionssystemet. Regeringarna har en avgörande roll att spela när det gäller att säkerställa en jämställdhetsinriktad strategi för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, stödja och främja sådan forskning, genomföra sina resultat och genomföra riktad hälso- och säkerhetsövervakningsverksamhet.

Samtidigt som IPEN/SACIM välkomnar fokus på jordbruk och trädgårdsodling behövs också studier om kemikalierelaterade faror inom hotell- och restaurangsektorn.

En jämställdhetssyn på arbetsmiljön är avgörande och brådskande i kampen för jämställdhet. Låt oss komma igång med arbetet.

 

En jämställdhetssyn på arbetsmiljön är avgörande och brådskande i kampen för jämställdhet.