"De kommande fem åren" – sekretariatets mandat från IUL:s 27:e kongress

Frågor som rör kvinnliga arbetstagare

Mot denna bakgrund föreslås därför att IUL och dess medlemsförbund noga bör följa och bevaka genomförandet att IUL:s handlingsprogram och skärpa fokus på följande frågor och göra dem till prioriteringar i organiseringsarbetet under den kommande fem åren:

 • Förebygga och ta sig an könsrelaterat våld i alla dess former;
 • Bygga upp nätverk för kvinnliga arbetstagare inom transnationella företag för att stärka kvinnornas förhandlingskraft på lokalt, nationellt och internationellt plan;
 • Lika möjligheter på arbetsmarknaden för män och kvinnor som ett sätt att uppnå lika lön;
 • Kvinnors arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen;
 • Utbyggnad av det sociala skyddet, inklusive moderskapsskydd, till att omfatta alla arbetstagare;
 • Fortsatt arbete för att främja ILO:s konvention nr 183 om moderskapsskydd som miniminorm i alla kollektivavtal;
 • Kampanjer för bra, tillgänglig barnomsorg till rimlig kostnad;
 • Fortsatt utbildning av kvinnor så att de kan fungera som ledare, organisatörer, förhandlare, skyddsombud och utbildare;
 • Fortsatt stöd för arbetet att öka antalet kvinnliga medlemmar och kvinnors representation i fackliga strukturer och på ledande positioner.

Jordbruk

 • Stärka arbetet med de internationellt prioriterade grödorna: bananer, palmolja, socker och te;
 • Återuppta och öka arbetet inom sektorn för snittblommor med fokus på att bygga upp fackets förmåga att organisera och representera blomsterarbetare;
 • Bevara arbetet med arbetsmiljö och säkerhet i jordbruket som internationell prioritering, särskilt genom att:
  • Genomföra kampanjer för att förbjuda de mest giftiga bekämpningsmedlen
  • Förebygga och agera mot sexuella trakasserier
  • Säkra tillgång till dricksvatten på arbetsplatsen
  • Arbeta vidare med jordbruksekologi
  • Arbeta vidare med antimikrobiell resistens (AMR)
  • Fortsätta med kampanjarbetet för ratificering och genomförande av IUL:s konvention nr 184 om säkerhet och hälsa i jordbruket;
 • Fortsätta med arbetet att avskaffa barnarbete i jordbruket;
 • Som föreslogs på Lantarbetarfackgruppens 6:e världskonferens avhålla en global konferens för förbund som representerar arbetare inom odling och förädling av kakao och choklad.

Drycker – läsk

För det pågående TNF-arbetet vid Coca-Cola och PepsiCo föreslår sekretariatet följande framtida åtgärder för 2018-2022:

 • Att organisera och stärka den globala fackliga organisationsgraden inom läskedrycksindustrin och då särskilt inom Coca-Cola och PepsiCo;
 • Att fortsätta att utveckla och stärka Coca-Cola-Alliansens nätverk, att stödja nya oberoende fackliga organisationers utveckling och även existerande facks tillväxt genom att skapa och bevara en säker omgivning där facket kan utvecklas;
 • Bygga vidare på Coca-Cola-Alliansens arbete genom att vidta konkreta åtgärder för att skydda arbetstagarna inom Coca-Cola och dess stora system för oberoende tappningsföretag;
 • Bygga upp och vidareutveckla jämställdhetsarbetet inom hela Coca-Cola-systemet, skapa en omgivning där kvinnor kan utveckla och uppnå sin fulla potential och verkställa/genomföra en politik som stödjer dem på arbetsplatsen;
 • Att utveckla och stärka det samarbete och engagemang som finns mellan en internationellt sammansatt grupp av IUL-medlemsförbund vid Coca-Cola och Coca-Cola Companys koncernledning (det som idag kallas för "Atlanta-processen") och använda den styrka och solidaritet som finns inom Alliansen för att aktivt främja, försvara och skydda fackliga medlemmars rättigheter;
 • Att fortsätta lyfta fram och kämpa mot kränkningar av de fackliga rättigheterna inom Coca-Cola-systemet, att stärka IUL:s roll och inflytande i "Atlanta-processen" och utveckla allianser och samarbete med internationella organisationer och icke-statliga organisationer (NGO);
 • Att avsevärt öka trycket både på PepsiCo och Coca-Cola och deras leveranskedjor så att de genomför och följer OECD:s riktlinjer för multinationella företag och Förenta Nationernas vägledning för företagande och mänskliga rättigheter;
 • Att stärka de fackliga nätverken vid PepsiCo och Frito-Lay genom organiseringsarbete och åtgärder för att stärka organisationsgraden inom PepsiCo-företagen;
 • Att fortsätta att få till stånd en dialog och samarbete med PepsiCos koncernledning och förmå den att erkänna att IUL och dess medlemsförbund representerar ett betydande antal PepsiCo-anställda internationellt och att man hela tiden följer utvecklingen och försvarar de anstäldas tillgång till rättigheter inom hela PepsiCo och leverantörskedjan. Företaget måste inse, att vi kommer att göra allt detta, antingen genom någon form av samarbete och engagemang med koncernen eller uteslutande genom olika offentliga aktioner;
 • Att övervaka och organisera fackligt, om andra läskedrycksföretag skulle börja växa fram inom det område som idag domineras av Coca-Cola och PepsiCo.

Dryckesvaror – bryggerier

Genom samordnargruppen kommer bryggerimedlemsförbunden att arbeta vidare för att stärka avdelningens verksamhet, till en början genom telefonkonferenser, kommunikation genom nätverken och bryggerinätplattformen (www.beerworkers.org) Dessutom är tanken att ett utvidgat möte för bryggeriförbund ska hållas framöver.

Prioriteringar

 • Bygga upp stark internationell facklig organisering inom de stora transnationella företagen;
 • Stödja medlemsförbunden i all kamp för fackliga rättigheter i sektorn;
 • Arbeta för att utforma gemensamma krav som sedan ställs till vardera företaget;
 • Kräva respekt och globalt ansvarstagande för fackliga rättigheter och arbetstagarrättigheter;
 • Försöka vinna internationellt fackligt erkännande från de stora transnationella bryggerikoncernerna;
 • Öka den fackliga organisationsgraden i bryggerisektorn världen över.

Mejeriavdelning

Mejeriavdelningen kommer att fortsätta att kräva ett rättvist avtal för mejeriarbetarna i den allmänna kampen för säkra, trygga och välbetalda jobb. Avdelningen kommer bland annat genomföra följande aktiviteter:

 • Organisera och bygga upp styrkan i de viktigaste transnationella mejeriföretagen genom att:
  • Fortsätta att kartlägga den fackliga organiseringsgraden och styrkan företag för företag och land för land;
  • Bevara och vidareutveckla formella relationer med de transnationella företagen för att skydda medlemmarnas och potentiella medlemmars rättigheter och skapa förutsättningar för att värva fler arbetstagare till facket;
  • Bevara och stärka internationella fackliga allianser inom Danone, Fonterra, Arla och Saputo och upprätta nya fungerande allianser inom andra transnationella företag, med början vid Lactalis;
  • Stärka och befästa arbetet i mejeriavdelningens styrgrupp när det gäller att fastställa organiseringsmål och bevaka och uppmuntra utvecklingen.

Dela information, inklusive om aktuella kollektivavtal på nätet genom IUL:s plattform för kollektivavtal;

 • Främja jämställdhet mellan könen och förbättra möjligheterna för unga arbetstagare i mejeriindustrin och inom mejeriarbetarförbunden;
 • Bekämpa handels- och investeringsavtal och verka för införande av system för förvaltning av mejerileveranser för varje enskilt land och vidare för åtgärder för att minska prissvängningarna och främja stabila och trygga jobb;
 • Bygga upp fackliga allianser och allianser i samhället för att bekämpa låga löner och kränkningar av rättigheter på jordbruk och i andra delar av leveranskedjan i mejerisektorn.

 

Fiske och vattenbruk

Alltfler skaldjurs- och fiskarbetare ansluter sig till kampen och under nästa kongressperiod har vi för avsikt att utveckla och dra igång en global kampanj för hållbart fiske genom att:

 • Avslöja den brutala behandling som fiskearbetare utsätts för i Filippinerna, Thailand, Indonesien och USA, osv.;
 • Samverka med regeringar och mellanstatliga organisationer i kampen mot illegalt, orapporterat och odokumenterat fiske;
 • Fortsätta kampanjen för att främja fasta, hållbara jobb och säkra arbetsplatser med en koppling till hållbarhet och livsmedelssäkerhet;
 • Utvidga samarbetet med andra organisationer för att utveckla långsiktiga strategier om hållbart fiske och vattenbruk;
 • Ge praktiskt stöd till lokala organiseringsinitiativ och kampanjer inom skaldjurs- och fiskeodling och produktion i så stor omfattning som möjligt;
 • Befästa de satsningar som görs av fiske- och skaldjursarbetare på nationellt, regionalt och internationellt plan i en fiske-och skaldjursavdelning inom IUL;
 • I högre grad fungera som förespråkare för bindande internationella normer som kommer att hjälpa till att undanröja de talrika hinder som finns för organisering av fisk- och skaldjursarbetare på olika plan:
  • För att eliminera barn- och tvångsarbete;
  • Att direkt koppla samman mänskliga rättigheter och miljöbrott (IUU –dvs. olagligt, orapporterat och oreglerat fiske) i internationell handelslagstiftning;
  • Utveckla statlig politik för att effektivt förbättra arbetsmiljönormerna inom fiske, fiskförädling och vattenbruk.

Livsmedelsindustrin

Mondelēz

Om Mondelēz skulle förbli ett livskraftigt livsmedelsföretag föreslår sekretariatet att man ska:

 • Stärka internationell facklig organisering och kommunikation bland de IUL-förbunden med medlemmar på Mondelēz;
 • Befästa Mondelēz-“manifestet” genom återkoppling från medlemsförbunden och få godkännande att använda det offentligt;
 • Genomföra roterande åtgärder ute i företaget och på nätet och bygga vidare på aktionsveckan som genomfördes 2017;
 • Stödja medlemsförbunden i kampen mot fabriksstängningar och produktionsöverföringar.

Kraft Heinz

 • Fortsätta utredningsarbetet kring Kraft Heinz och majoritetsaktieägarna 3G Capital och Berkshire Hathaway med hjälp av IUL:s medlemsförbund;
 • Fastställa ytterligare hävstångspunkter;
 • Fortsätta med arbetet att bygga upp effektiv internationell facklig organisering inom Kraft Heinz och bevara den regelbundna kommunikationen mellan de IUL-förbunden med medlemmar på Kraft Heinz;
 • Hjälpa medlemsförbunden att utveckla politiskt effektiv kritik av Kraft Heinz och dess affärsmodell och föra ut den till den bredare allmänheten;
 • Stödja medlemsförbunden i kampen mot fabriksstängningar och produktionsöverföringar.

Nestlé

 • Fortsätta att arbeta med Nestlés ledning när det gäller tillgång till fackliga rättigheter i Nordamerika;
 • Fortsatta förhandlingar om en gemensam policy för att främja jämställdhet vid Nestlé på alla plan;
 • Stödja medlemsförbundens ansträngningar för att omvandla otrygga anställningsformer till fasta jobb genom lokala kollektivförhandlingar och kontakter med företagsledningen;
 • Stödja medlemsförbunden när det gäller åtgärder för kostnadsbesparingar och produktivitetsökningar, ny teknik och nya metoder;
 • Stödja medlemsförbunden i kampen mot fabriksstängningar och produktionsöverföringar;
 • Fortsätta att bygga upp och stärka internationell facklig organisationer inom Nestlé och fortsätta med den regelbundna kommunikationen mellan de IUL-förbunden med medlemmar på Nestlé.

Unilever

Vad gäller det pågående arbetet vid Unilever föreslår sekretariatet att man ska fortsätta att bygga upp en effektiv internationell facklig organisation vid företaget för att:

 • Stödja medlemsförbundens organiseringsarbete vid icke fackliga anläggningar och värva nya medlemmar;
 • Stärka kollektivförhandlingar;
 • Främja omvandlingen av otrygga anställningskontrakt till fasta sådana genomlokala kollektivförhandlingar och internationell samverkan med företagets ledning;
 • Främja jämställdhet på alla plan genom att bygga vidare på avtalet från 2016 om sexuella trakasserier på arbetsplatsen;
 • Bredda fackets handlingsutrymme och organisering i Unilevers leverantörskedja.

Danone

Vad gäller det pågående arbetet vid Danone föreslår IUL:s sekretariat att:

 • Fortsätta att främja IUL-Danone-avtalen bland medlemsförbunden;
 • Samverka med Danone i syfte att omförhandla avtalet om fackliga rättigheter;
 • Stödja medlemsförbundens ansträngningar att omvandla icke fasta anställningar till fasta jobb genom lokala kollektivförhandlingar med utgångspunkt från IUL-Danone-avtalet;
 • Stödja medlemsförbunden i arbetet med att hantera följderna av åtgärder för kostnadsbesparingar och nya strukturer och metoder;
 • Fortsätta att bygga upp och stärka internationell facklig organisationer inom Danone och fortsätta med den regelbundna kommunikationen mellan de IUL-förbunden med medlemmar på Danone.

Livsmedelsavdelning

IUL föreslår att en livsmedelsavdelning bland annat skulle göra följande:

 • Organisera (internt och externt) och kämpa för att vinna erkännande från så många livsmedelsföretag som möjligt (för att nå en kritisk massa) för att skapa nya utrymmen för att organisera fackligt och förhandla inom de transnationella företag som driver på dessa ytterst destruktiva tendenser, men även inom deras leverantörskedjor;
 • Bygga upp, stärka och stödja jämställdhetsplattformar inom de transnationella företagen som ingår i livsmedelsavdelningen;
 • Fortsätta kampen för att omvandla icke fasta jobb till fasta anställningar;
 • Stödja medlemsförbunden i kampen mot minskande eller stagnerande löner;
 • Uppmuntra till och stödja facklig verksamhet för att stärka arbetsmiljön och hälsan på arbetsplatsen. Det ska även omfatta initiativ för att stärka lagstiftade skyddsmekanismer;
 • Utbilda, uppmuntra och bistå medlemsförbunden i deras arbete med politiska åtgärder för att minska den finansiella dynamik som driver på konsolideringen i sektorn;
 • Stödja medlemsförbundens kamp mot nedläggningar, utläggning, produktionsöverföringar och social dumpning;
 • Ge kontinuerligt stöd till organiseringsarbete för att skydda migrerande arbetstagares rättigheter.

Fackgruppen för hotell, restauranger, catering och turism

Affärs- och turisthotell

 • Medlemsförbunden stöds på alla möjliga sätt för att bygga starka lokala fack.
 • Fungerande nätverk av medlemsförbund skapas i ett växande antal stora hotellvarumärken.
 • Bättre avtal förhandlas fram, som ger arbetstagaren bättre tillgång till och möjlighet att utöva sin föreningsfrihet och kollektiva förhandlingsrätt.
 • Avtal förhandlas fram med internationella företagsledningar i centrala frågor som sexuella trakasserier, jämställdhet och mångfald, arbetsmiljö och begränsad användning av tillfällig arbetskraft och outsourcing.
 • Vi förhandlar med dessa varumärken om normer för hotellstädare utifrån målen för vår globala kampanj för hotellstädare.
 • Vår kunskap om franchiseavtal ska förbättras, särskilt vad gäller den eventuella förekomsten av bindande skrivningar kring mänskliga rättighetsfrågor.
 • OECD:s riktlinjer tillämpas för att säkra större åtaganden från varumärkena vad gäller deras ansvar för anställda i franchiseverksamheter och förvaltade fastigheter.

Kasinohotell

 • För att stödja medlemsförbundens kamp och pågående organiseringsarbete ökar vi vår kunskap om och våra initiativ på kasinohotell;
 • Aktiva nätverk byggs med företrädare för medlemsförbunden inom sektorn och med regelbunden kommunikation över landsgränser.
 • Kollektiva aktioner och kampanjer samordnas för att lösa gemensamma problem;
 • Solidaritetsaktioner organiseras när och där rättigheter kränks;
 • Målsättningen är att med sektorns storspelare skriva avtal som gör det möjligt för de anställda att utöva sin föreningsfrihet och kollektiva förhandlingsrätt;
 • Samordning främjas med vårt globala systerfack UNI som organiserar den traditionella spelindustrin, till skillnad från IUL-sektorerna hotell, livsmedel och dryck. Samarbetet bör inriktas på att stödja medlemsförbundens organiseringsprojekt på dessa resmål.

Catering och lokalvård

Aktiva internationella fackliga allianser ska byggas inom Sodexo och Compass, två viktiga transnationella jättar inom catering och Facility Management. Detta sker med hjälp av riktade insatser mot respektive företag med följande omedelbara mål:

 • Informationsutbytet om utmaningar och framsteg vad gäller kollektivavtal, löner och anställningsvillkor stärks;
 • Vår förmåga att kollektivt stödja medlemmars kamp i de båda företagen förbättras;
 • Båda företagens koncernledningar bemöts med en internationellt samordnad facklig respons;
 • Erkännande av Compass’ koncernledning på formell nivå säkras;
 • Förhandlingar om och vid behov kampanjer mot sexuella trakasserier och alla former av könsrelaterat våld inom cateringsektorn, i syfte att avtala med båda företagen om meningsfulla gemensamma ståndpunkter och policyer byggda på nolltolerans;
 • Vår gemensamma ståndpunkt till stöd för stabila jobb i sektorn stärks inledningsvis genom att medlemsförbundens internutredningar ger en starkare grund att stå på när vi konfronterar de båda transnationella jättarna.

I flygcatering

 • Anpassning till flygcateringsektorn av IUL:s mål för cateringarbete rörande informationsutbyten, kollektiv uppbackning i konflikter, jämställdhet och kamp mot varje form av könsrelaterat våld samt stöd för stabila jobb;
 • Aktiva fackliga allianser byggs inom de två viktigaste transnationella flygcateringjättarna: HNA (Gate Group) och LSG Skychefs;
 • Relevanta medlemsförbund sammankallas till ett strategimöte för att kartlägga framtida insatser i sektorn och lägga grunden för ett starkare samarbete med Internationella transportarbetarfederationen, ITF;
 • Fördjupad utredning av branschens natur, den fackliga organisationens egenskaper och graden av facklig organisering.

Snabbmat

 • En bredare strategi ska utformas som kan ena och stärka snabbmatsanställda och facken som allt oftare företräder dem;
 • Det potentiella värdet av företagsspecifika nätverk där fackliga företrädare kan dela med sig av kunskap och eventuella framsteg i organisering och förhandlingar inom respektive företag undersöks tillsammans med medlemsförbunden;
 • Det internationella nätverket för medlemsförbund i snabbmatssektorn förbättras och den reguljära kommunikationen mellan förbunden stärks;
 • Fördjupad utredning av snabbmatsföretagen, bättre spridning av och kunskap om utredningsresultaten bland medlemsförbunden;
 • Fortsatt kartläggning av facklig aktivitet och delaktighet i sektorn världen övern;
 • Vår förmåga till kollektiva och konkreta solidaritetsaktioner till stöd för snabbmatsanställda vars rättigheter kränks i sektorn stärks;
 • Vi fortsätter utvidga och synliggöra snabbmatsarbetarnas internationella kamp världen över;

Turism

 • De anställdas rättigheter försvaras och stärks genom samarbeten med globala systerförbund i konkreta frågor och projekt;
 • Tillsammans med andra globala fack utreder vi frågor av ömsesidigt intresse (t ex ”delningsekonomin”);
 • Våra initiativ främjas och våra konflikter och kampanjer ges publicitet genom organisationer och andra bundsförvanter, allt för att skapa större medvetenhet bland en vidare allmänhet och vinna deras stöd;
 • Vi fortsätter samarbeta med institutioner för att försvara och stärka arbetstagarnas rättigheter genom att formulera eller förbättra internationella normer;
 • Vi hjälper till att sprida medlemsförbundens befintliga listor över hotell och företag som respekterar lokalt beslutade kriterier, till exempel föreningsfrihet och avtalsförhandlingar;
 • Vi hjälper medlemsförbunden att utforma lämpliga kriterier, insamla och organisera information;
 • Vi fortsätter att tillsammans med medlemsförbunden samla in information om ”delningsekonomin” och byta kunskap och erfarenheter rörande bästa juridiska praxis;
 • Medlemsförbunden stöds i kampanjer och specifika aktioner gentemot dessa företag;
 • Gemensamma frågor för kollektiva aktioner och kampanjer identifieras.

Köttavdelning

Köttavdelningen kommer att leda och samordna medlemsförbundens arbete för att organisera och kämpa för att få säkra, trygga och välavlönade jobb i bearbetningsindustrin för rött kött och fjäderfä.

Köttavdelningen kommer att utveckla strategier och fastställa mål för att organisera arbetstagare med otrygga anställningsformer och kämpa för fler fasta väl avlönade jobb. För att man ska kunna göra fortsatta framsteg måste man också fokusera på invandrarnas behov och föra en beslutsam kamp mot diskriminering.

Avdelningen kommer att kämpa för jämställdhet mellan könen och jämlikhet för alla arbetstagare i sektorn och främja tolerans och respekt för mångfald.

En internationell organiseringskampanj ska utvecklas och dras igång. Den syftar till att höja standarden och graden av facklig organisering i fjäderfäsektorn.

Sektorns natur kräver stark fokus på organisering för att skapa säkrare och bättre arbetsplatser. Där så är möjligt ska man öppet framhäva kopplingen mellan arbetstagarnas arbetsmiljö och hälsa och säkra livsmedel. Man kommer att skaffa fram resurser som ska gå till medlemsförbunden för att hjälpa dem skydda arbetstagarna från antibiotikaresistenta sjukdomar.

Man ska upprätta en ledningsgrupp med representanter från olika medlemsförbund och den ska:

 • Leda och övervaka köttavdelningens arbete;
 • Identifiera och planera verksamhet för att säkerställa att IUL erkänns av utvalda transnationella företag i syfte att kunna lösa konflikter rörande arbetstagarnas rättigheter och skapa förutsättningar för att organisera flera arbetstagare i facket;
 • Bevaka utvecklingen när det gäller den fackliga kartläggningen av stora kött- och fjäderfäförädlingsföretag;
 • Uppmana medlemsförbunden att dela information, inklusive om aktuella kollektivavtal på nätet genom IUL:s plattform för kollektivavtal (uppkoppling via www.iufcba.org).

Tobak

För nästa kongressperiod ska det föreslagna mandatet för IUL Tobakssektorn är följande:

 • Stärka banden mellan förbund och arbetstagare inom tobaksodling, bearbetning och tillverkning av rök- och nikotinprodukter;
 • Stödja förbund inom tobaksodlingssektorn i deras kamp mot missförhållanden i samband med anställningsförfaranden, dåliga arbets- och levnadsvillkor och barnarbete och de bakomliggande orsakerna, som man hittar i exploaterande arrende- och kontraktsjordbrukssystem och prissättningspolitiken;
 • Aktivt främja Appellen om handling när det gäller mänskliga rättigheter i tobaksodlingssektorn;
 • Framhärda i att lyfta fram tobaksföretagens ansvar när det gäller att säkerställa mänskliga och fackliga rättigheter i hela tobaksleverantörskedjan;
 • Bekämpa tobakstillverkningsföretagens och tobaksbladhandelsföretagens medhjälp till kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inklusive vägran att bevilja fackliga rättigheter och rätten till kollektivförhandlingar i hela tobaksleverantörskedjan;
 • Stödja de fackliga organisationernas samordningsverksamhet på regionalt plan och inom företagen;
 • Stödja förbunden när de bekämpar fabriksnedläggningar och produktionsöverföringar.

Solidaritetsaktioner till försvar av demokratiska rättigheter

Försvaret av demokratiska rättigheter och kampen för att bredda den demokratiska kontrollens mekanismer för arbetstagare och deras fackliga organisationer ligger i botten på alla delar av IUL:s arbete. IUL kommer att fortsätta att:

 • Försvara fackföreningsrörelsen mot alla försök från regeringar och arbetsgivare att begränsa fackliga rättigheter, inklusive strejkrätten, och äventyra fackföreningens oberoende.
 • Bygga strategiska allianser inom arbetarrörelsen och det bredare civila samhället för att försvara och främja förverkligandet av alla mänskliga rättigheter och demokratiska friheter;
 • Göra motstånd mot och kämpa för stoppa erosionen av den suveräna demokratiska kontrollen och mot att beslutsfattande makt överförs från demokratiska institutioner till transnationellt kapital och organ utan ansvar som utgör själva kärnan i det nyliberala projektet;
 • Aktivt kämpa på alla plan, tillsammans med facket och rörelser i det civila samhället som delar våra mål, för att genomföra en policy i syftet att stoppa ökad ojämlikhet, koncentration av rikedomar och makt och privatisering och förstöring av offentliga varor och tjänster som överallt ger näring åt en nationalistisk, rasistisk och främlingsfientlig Höger som i grunden är fientligt inställd till arbetarrörelsens mål och värderingar.

Rätten till mat

Sekretariatet föreslår därför att fortsätta med arbetet kring rätten till mat och lägga fokus på följande punkter:

 • Kämpa för löner som går att leva på för alla livsmedelsarbetare för att säkerställa att de och deras familj har tillgång till livsmedel. Man bör ägna särskild uppmärksamhet åt att förbättra levnads- och arbetsvillkoren för lantarbetare;
 • Stärka och bygga ut nätverket med förbund som stöder IUL:s arbete i FN-FAO:s kommitté för tryggad tillgång till mat;
 • Förbättra IUL-förbundens förmåga att påverka den nationella politiken med avseende på användning av bekämpningsmedel och tillgång till livsmedel;
 • Fortsätta att arbeta med organisationer i det civila samhället, inklusive familjejordbrukarorganisationer, som delar vår uppfattning om hur man kan säkerställa att världens livsmedelstillgångar används till det gemensammas bästa;
 • Genomföra kampanjer för att tvinga regeringar att uppfylla sina skyldigheter enligt internationella fördrag att säkerställa att medborgarna har tillgång till tillräckligt med säker mat som de har råd med samt dricksvatten. Detta kan göras t ex genom att upprätta nationella organ för att bevakar och verkställa rätten till mat och genom att ta med rätten till mat i nationella författningar.

Fackliga utvecklingsprojekt

Projektstöd

I samarbete med regionalsekretariaten och de olika samordnarna lades tretton nya förslag till projekt för 2018-2022 fram för de svenska medlemsförbunden och Union to Union i slutet av maj 2017. Överläggningar pågår med FES (Friedrich Ebert-stiftelsen) om fortsatt samarbete, särskilt vad gäller transnationella företag, under ytterligare tre år (2018-2020). Vad gäller framtida samarbete med andra projektpartners kommer det bero på bedömningar av behoven och prioriteringar samt på om det finns finansiering att tillgå för dessa ändamål.

Under den gångna kongressperioden har flera regeringar bytt kurs i sin internationella utvecklingspolitik genom att begränsa antalet länder som kan komma ifråga för finansiering och i stället ge ökat stöd till företagen samtidigt som man minskar möjligheterna för organisationer i det civila samhället, inklusive facket. Ett allmänt kriterium är BNP även om den inte återspeglar den allmänna inkomstnivån i ett land.

Det är därför sannolikt att det i framtiden kommer att bli allt svårare att få finansiering för fackliga utvecklingsprojekt.

Extern finansiering för fackliga organisationer i den Globala Södern kan ge avgörande bistånd och stöd och göra det möjligt för medlemsförbunden i den regionen att växa och bli starka. Men om sådan finansiering inte hålls inom vissa gränser som kopplas till ett medlemsförbunds egen förmåga är den inte helt fri från potentiella risker eftersom den kan skapa ett osund grad av beroende och även få andra negativa konsekvenser. Efter långa överläggningar i IUL:s styrelse har IUL därför i många år, ända från 1991, hade en policy angående just sådant projektstöd. Denna policy innebär att medlemsförbunden måste komma med ett betydande bidrag, finansiellt eller in natura, till kostnaden för den projektverksamhet som får stöd och att, sådan finansiering normalt inte får överskrida 40% av ett medlemsförbunds totala budget.

Denna regel har också varit vägledande för IUL själv: dess totala externa inkomst till projektverksamhet ligger på under 40% av IUL:s egen totala budget.