Den miljö där alla arbetstagare lever, arbetar och organiserar sig för kollektiva åtgärder har i grunden formats av ett nät av multilaterala, regionala och bilaterala handels- och investeringsavtal – avsiktligt och vilseledande kallade "frihandelsavtal" – som kraftigt utvidgar och skyddar kapitalets makt. Under många år har IUL har analyserat dessa avtals globala inverkan på arbetstagarnas försörjningsmöjligheter, på arbetarrörelsen, på offentliga tjänster och offentliga varor och på demokratiskt styre. Vi belyser deras faror och beskriver de vägar till åtgärder som krävs för att rulla tillbaka dessa svepande attacker mot arbetarrörelsen och demokratin.