Unga arbetstagare

Där det finns otrygga låglönejobb finns det också unga arbetstagare. I de sektorer där IUL och medlemsförbunden av olika skäl genom tiderna kämpat för att organisera – till exempel inom storkök och jordbruk – förekommer en större andel unga arbetstagare jämfört med andra sektorer som tillverkningsindustrin.

IUL riskerar att förlora en hel generation när ekonomin förändras och jobben försvinner i traditionellt välorganiserade sektorer på grund av automatisering och digitalisering, samtidigt som låglönejobben inom storkökssektorn och övrig besöksnäring ökar.

Det finns ett akut behov att organisera de sektorerna nu, idag, för att säkra att IUL och medlemsförbunden har en framtid. Det är en överlevnadsfråga för fackföreningsrörelsen som helhet. Vi måste inte bara organisera och rekrytera de unga arbetstagarna i våra fackföreningar utan dessutom se till att det finns plats för dem i IUL och medlemsförbunden.

Unga arbetstagare är inte enbart IUL:s framtid. De är även vårt här och nu – och vi måste lyssna på vad de säger.

IUL och medlemsförbunden behöver trappa upp arbetet med att organisera de så kallat lågkvalificerade sektorer som domineras av unga arbetstagare. Men vi bör också satsa på att organisera unga arbetstagare i kvalificerade yrken. Det är därför viktigt att IUL fortsätter insatserna för att säkra att yrkes- och lärlingsutbildningar och liknande är av god kvalitet. Och de här arbetstagarna ska ha trygga och säkra arbetsvillkor, där de inte exploateras.

På grund av klimatkrisen kommer ekonomin och IUL:s sektorer att förändras och förvandlas och IUL behöver ha den organisatoriska kapaciteten att möta de förändringarna för att inte tappa facklig slagkraft.

Slutligen måste vi ha en gränsöverskridande syn på hur organisationen ska stärkas, eftersom arbetstagarna i de sektorer som domineras av unga arbetstagare även dras med en komplex mångfald av förtryck och exploatering. Branscherna som domineras av unga arbetstagare kännetecknas också av en större andel kvinnor, etniska och religiösa minoriteter, HBTQI- och funkispersoner.

DÄRFÖR SKA KONGRESSEN

besluta att IUL tillsammans med regionerna och medlemsförbunden fortsätter med och utvidgar sitt aktiva stöd av organisering i sektorer som storkök och jordbruk, som kraftigt domineras av unga arbetstagare, samt vidare

att IUL tillsammans med regionerna och medlemsförbunden fortsätter utforma strategier för att stärka avtalsförhandlingar i sektorer som domineras av unga arbetstagare, samt vidare

att IUL fortsätter inhämta, sprida och utveckla strategier för organisering i sektorer som domineras av unga arbetstagare, samt vidare

att IUL fortsätter arbeta för att säkra att arbetstagare på yrkes- och lärlingsutbildningar och praktikplatser får en utbildning av hög kvalitet samt trygga och säkra arbetsvillkor, samt vidare

att IUL fortsätter utforma strategier för att lösa problem som i särskilt hög grad drabbar unga arbetstagare, till exempel klimatkrisen, osäkra anställningar och undermåliga lärlingsutbildningar.

Uroš Milivojević

Ordförande i kommittén för unga arbetstagare

Kontakt på IUL