Artikel 1 – Namn och förutsättning

 1. 1. Internationella Unionen för livs- njutningsmedels- och lantarbetareförbund samt förbund inom hotell- och restaurangbranschen, härefter omnämnd som IUL, är en internationell federation av nationella fackförbund inom livsmedels-, bryggeri- och njutningsmedelsindustrierna, tobaksförädling, lantbruks- och plantagesektorerna, samt hotell- och restaurangnäringen, härefter omnämnda som livs- och njutningsmedelsindustrierna, vars uppgift är att tillvarata gemensamma intressen i enlighet med nedanstående förutsättningar:
  • hela samhällslivet bestäms av ekonomiska och sociala förhållanden, som kan analyseras rationellt och förändras av människor som organiserat sig för detta ändamål;
  • de rådande sociala och ekonomiska förhållandena speglar den makt som utövas av ett fåtal, som har organiserat samhället till egen fördel och till skada för det stora flertalet av världens befolkning;
  • denna minoritets maktställning är huvudorsaken till de flesta sociala missförhållanden såsom fattigdom, svält, otrygghet, förtryck och krig – ett hinder för mänsklighetens välstånd och hot mot dess framtid;
  • det åvilar arbetarrörelsen – den mest progressiva kraften i samhället – att med alla till buds stående medel tillvarata folkflertalets intressen och att medverka vid upprättandet av nya institutioner genom vilka folk på demokratisk väg själva kan bestämma sin ekonomiska och sociala framtid och säkerställa frihet, välstånd, trygghet och fred;
  • produktion, förädling och distribution av livs- och njutningsmedel är en livsviktig samhällsfunktion. Arbetarrörelsen, och i första hand arbetstagarna inom livs- och njutningsmedelsindustrin, bär huvudansvaret för att jordens livsmedelstillgångar kommer alla människor till del och inte utnyttjas för privata eller samhälleliga fåtalsintressen.
 2. Artikel 2 – Uppgift

 3. Från detta principiella synsätt ska IUL försvara såväl allmänna som speciella intressen för arbetstagarna i livs- och njutningsmedelsindustrin i alla länder.
 4. för att fullfölja detta mål har IUL till uppgift att:
  • på alla sätt stödja medlemsförbunden när det gäller organisering eller utbildning och i deras kamp för att förbättra medlemmarnas arbets- och levnadsförhållanden;
  • hjälpa medlemsförbunden att öka sitt medlemsantal inom livs- och njutningsmedelsindustrierna;
  • inom regioner eller näringsgrenar där fackliga organisationer inte finns medverka till bildandet av sådana;
  • skydda sina medlemsorganisationer, på deras begäran, vid angrepp från regeringar, arbetsgivare eller andra organisationer;
  • på begäran hjälpa medlemsorganisationer att samordna sin politik i alla frågor som rör arbetstagarnas arbets- och levnadsförhållanden;
  • sprida information och företa utredningar till stöd för medlemsförbundens verksamhet eller intressen;
  • främja nationell lagstiftning och internationella avtal som kan gagna medlemsförbunden samt hela den arbetande befolkningen;
  • genom samarbete med andra organisationer delta i gemensamma projekt då dessa gagnar medlemsförbunden samt hela den arbetande befolkningen;
  • vidta alla andra åtgärder som kan vara nödvändiga för att försvara medlemsförbundens eller hela den arbetande befolkningens intressen;
  • aktivt försvara samtliga mänskliga rättigheter och demokratiska friheter.
 5. Mot bakgrund av att livs- och njutningsmedelsarbetarnas intressen inte skiljer sig från den övriga arbetarklassens och endast kan tillvaratas i samarbete med övriga delar av arbetarbefolkningen, ska IUL till försvar för gemensamma intressen samarbeta med andra internationella organisationer som företräder arbetare och konsumenter under förutsättning att dessa organisationer har samma grundläggande värderingar som IUL.
 6. IUL ska tillsammans med andra organisationer, med samma värderingar, så långt organisationens möjligheter och resurser tillåter, motarbeta varje form av exploatering och förtryck. IUL ska aktivt främja åtgärder, som syftar till en utvidgning av den arbetande befolkningens kontroll över alla aspekter av det ekonomiska, sociala och politiska livet, och sträva efter att utvidga de grundläggande fri- och rättigheterna såsom föreningsfrihet, yttrandefrihet och strejkrätt. IUL ska stödja alla människors krav på självbestämmanderätt och rätt att fritt utöva sin egen kultur. IUL ska på alla sätt medverka till att avskaffa diskriminering som grundar sig på etnisk eller nationell tillhörighet, kast, religion, kön eller sexuell läggning, samt främja lika rättigheter, jämställdhet och likabehandling inom IUL:s sektorer, medlemsförbund, den vidare arbetarrörelsen och samhället som helhet. Likaså ska IUL stödja alla ansträngningar som syftar till att säkerställa en varaktig fred grundad på frihet och välstånd för alla.
 7. Inom sitt speciella verksamhetsområde ska IUL aktivt främja en sådan organisation av jordens livsmedelstillgångar att de kommer alla till godo samt medverka till arbetstagarnas och konsumenternas representation på alla nivåer av nationella och internationella instanser som har betydelse för framställning, förädling och distribution av livsmedel.
 8. 7. IUL ska i alla avseenden vara oberoende av regeringar, statliga institutioner och arbetsgivarorganisationer.
 9. 8. IUL erkänner de anslutna organisationernas fullständiga självständighet med förbehåll för de skyldigheter som följer av medlemskapet enligt artikel 19.
 10. Artikel 3 – Medel och metoder

 11. IUL söker förverkliga sina mål genom att:
  • bygga upp en stark facklig organisation inom livs- och njutningsmedelsindustrierna, som är i stånd att effektivt representera och främja arbetstagarnas intressen i synnerhet gentemot nationell och världsomspännande kapitalkoncentration, de transnationella företagens tillväxt och utvecklingen inom de nationella och globala ekonomierna;
  • främja, utveckla och, när så är möjligt, tillhandahålla resurser till organiseringsinitiativ- och projekt vars främsta syfte är att hjälpa medlemsförbunden att växa, bland annat genom organisering av migrantarbetare, samt höja organisationsgraden inom livs- och njutningsmedelsindustrierna;
  • insamla och sprida information genom periodisk publicering av nyheter, genom utredningar och rapporter i syfte att stödja medlemsförbunden i deras verksamhet, stärka solidaritet och ömsesidig förståelse och ge uttryck för en facklig ståndpunkt i internationella, sociala, ekonomiska och politiska frågor, som berör arbetstagarna i livs- och njutningsmedelsindustrin;
  • organisera internationella möten för att fastställa prioriteter och program och genomföra samordnade aktioner;
  • ge moraliskt och när så är praktiskt möjligt, ekonomiskt stöd till medlemsförbund vid strejker och andra konflikter eller svårigheter;
  • hjälpa medlemsförbunden att organisera och företräda migrantarbetare i IUL:s sektorer, bland annat genom användning av våra Gemensamma bestämmelser (bilaga 1), som reglerar det ömsesidiga förhållandet mellan medlemsförbunden och deras internationella rättigheter och plikter vad gäller att tillvarata intresset för medlemmar i IUL-förbund som vistas utomlands;
  • främja fackliga värderingar och demokratiska fackliga principer i länder, där inga fria eller blott svaga fackliga organisationer finns i livs- och njutningsmedelsindustrin;
  • representera livs- och njutningsmedelsarbetarnas intressen i internationella organ;
  • samarbeta med alla självständiga och fria fackliga internationella organisationer;
  • upprätta och vidmakthålla ett sekretariat.

  Artikel 4 – Medlemskap

 12. Oberoende och demokratiska fackförbund som organiserar arbetstagare inom:

  • livs- och njutningsmedelsindustri, bryggeriindustri
  • tobaksindustri
  • hotell, restaurang, catering, turism
  • lantbruk, plantager och landsbygd, inklusive skog
  • likartade näringsgrenar och tjänster

  kan anslutas till IUL.

 13. Medlemskap i IUL beviljas av styrelsen. Förutsättning för medlemskap är skriftlig ansökan samt förpliktelse att följa IUL:s stadgar och föreskrifter samt de åtaganden som följer härav.
 14. Strategiska ledningsgruppen tillställs ansökningar om medlemskap, för överlämnande till styrelsen, vid behov i samråd med regionalkommittéerna, samt presenterar sitt beslut för styrelsen för godkännande. Från och med det datum då inträde beviljas av strategiska ledningsgruppen har berörd organisation alla rättigheter och skyldigheter som följer med medlemskap, dock under förutsättning att kontingent erlagts.
 15. Frivilligt utträde ur IUL kan beviljas under förutsättning att sekretariatet eller styrelsen minst sex månader före årsslutet erhållit skriftlig hemställan härom och att alla förpliktelser mot IUL fullgjorts.
 16. Styrelsen äger rätt att avstänga, och kongressen rätt att utesluta, ett medlemsförbund på rekommendation av ett annat medlemsförbund till strategiska ledningsgruppen eller på direkt anklagelse från strategiska ledningsgruppen, för handling som bedöms stå i strid mot stadgarna eller mot IUL:s intressen. Prövning av anklagelserna ska ske innan beslut fattas. Tillvägagångssättet för sådan prövning fastställs av styrelsen. Styrelsen äger rätt att för viss tid, så länge som styrelsen bedömer nödvändigt, upphäva en organisations rättigheter och privilegier i egenskap av medlem av IUL.
 17. Artikel 5 – Verkställande Organ

 18. Endast följande organ är behöriga att verkställa i dessa stadgar fastställda uppgifter:
  • Kongressen
  • Styrelsen
  • Strategiska ledningsgruppen
  • Sekretariatet
  • Regionalkommittéerna
 19. Artikel 6 – Kongress

 20. Ordinarie kongress äger rum vart femte år och är IUL:s högsta myndighet.
 21. Styrelsen fastställer ort och datum för kongressen med tillbörlig hänsyn till förslag från medlemsförbunden.
 22. Det åligger strategiska ledningsgruppen eller sekretariatet att utfärda kallelse till kongress och organisera densamma.
 23. Anslutna förbund ska erhålla kallelse till kongress minst fyra månader före kongressens början.
 24. Motioner, som ska behandlas av kongressen, ska vara strategiska ledningsgruppen eller sekretariatet tillhanda senast tre månader före kongressen. De ska tillsammans med övriga handlingar tillställas medlemsorganisationerna i god tid. Förslag, som inkommer efter nämnda datum, kan behandlas av kongressen endast om denna beslutar så.
 25. Anslutna förbund äger rätt till representation vid kongressen enligt följande:
  • Upp till 5,000 medlemmar, en ledamot
  • Mellan 5,001 och 10,000 medlemmar, två ledamöter, av vilka minst en ska vara kvinna
  • Mellan 10,001 och 20,000 medlemmar, tre ledamöter, av vilka minst en ska vara kvinna
  • Mellan 20,001 och 40,000 medlemmar, fyra ledamöter, av vilka minst två ska vara kvinnor
  • Mellan 40,001 och 60,000 medlemmar, fem ledamöter, av vilka minst två ska vara kvinnor
  • Mellan 60,001 och 80,000 medlemmar, sex ledamöter, av vilka minst tre ska vara kvinnor
  • Mellan 80,001 och 100,000 medlemmar, sju ledamöter av vilka minst tre ska vara kvinnor
  • Mellan 100,001 och 120,000 medlemmar, åtta ledamöter, av vilka minst fyra ska vara kvinnor
  • Mellan 120,001 och 140,000 ledamöter, nio ledamöter, av vilka minst fyra ska vara kvinnor
  • 140,001 och däröver, tio ledamöter, av vilka minst fyra ska vara kvinnor.
  • Det totala antalet ledamöter från en och samma organisation ska inte överstiga tio.
 26. Som grund för representationsrätt gäller det medlemsantal, för vilket avgift erlagts till IUL för året före kongressen. Om inte särskilda omständigheter råder skall Kongressens mandatgranskningsutskotts tilldelning av representationsrättigheter grunda sig på varje organisations efterlevnad av det stipulerade minimiantalet kvinnliga deltagare enligt punkt 23.
 27. Vid votering med ombudskort äger varje ombud en röst. Vid sluten omröstning eller vid omröstning med namnupprop har varje medlemsförbund lika många röster som medlemmar för vilka avgift erlagts.
 28. Medlemsförbund, som av speciella skäl ej kan sända representant/er till kongressen äger rätt överlåta sin rösträtt till annat på kongressen representerat förbund genom att överlämna en skriftlig fullmakt härom till mandatgranskningskommittén.
 29. Alla ombud ska vara medlemmar i till IUL anslutet förbund.
 30. Styrelsemedlemmar har, såvida de inte samtidigt i egenskap av ombud deltar i kongressen, endast yttrande- och förslagsrätt.
 31. För ombudens kostnader, resor och dagtraktamenten svarar medlemsförbunden.
 32. Till kongressens dagordning hör följande frågor:
  • val av kongresspresidium;
  • val av mandatgranskningskommitté;
  • godkännande av arbetsordning för kongressen;
  • sekretariatets, styrelsens, strategiska ledningsgruppens och särskilda IUL-organs verksamhetsberättelser;
  • ekonomisk rapport och revisionsberättelse;
  • fastställande av den årliga medlemsavgiften;
  • behandling av motioner från medlemsförbund och styrelsen;
  • stadgefrågor, i förekommande fall;
  • uteslutning av medlemsförbund;
  • beslut om säte för sekretariatet;
  • val av styrelse;
  • val av ordförande och vice ordföranden;
  • val av generalsekreterare;
  • godkännande av val av revisorer;
  • godkännande av samtliga bestämmelser, som utgör en integrerande del av IUL:s stadgar.
 33. Valen företas genom sluten omröstning eller genom upprop av medlemsförbund. Kongressen kan besluta i övriga frågor genom votering med ombudskort. Sluten omröstning eller omröstning genom namnupprop av medlemsförbund ska företas därest så yrkas från ett lands ombud eller om ordföranden beslutar härom.
 34. Artikel 7 – Extra kongress

 35. Extra kongress ska inkallas när en majoritet av IUL:s medlemsförbund så kräver. Om särskilda problem ska behandlas är även IUL:s styrelse bemyndigad inkalla extra kongress.
 36. Medlemsorganisationerna ska snarast möjligt underrättas om orsaken till att extra kongress ska hållas samt om plats och tidpunkt för densamma. Om extra kongress inkallas på begäran av medlemsorganisationerna, ska den äga rum senast tre månader efter det begäran härom kommit generalsekreteraren tillhanda.
 37. En extra kongress ska organiseras av strategiska ledningsgruppen eller IUL:s sekretariat.
 38. I övrigt gäller samma bestämmelser som för en ordinarie kongress.
 39. Artikel 8 – Styrelsen

  • Av kongressen vald styrelse leder IUL:s verksamhet. IUL:s ordförande väljs av kongressen bland styrelsens ordinarie ledamöter. Styrelsen består av representanter för varje region, samt generalsekreteraren. För varje ordinarie styrelseledamot utses två suppleanter. Dessa har rätt att delta utan rösträtt i styrelsens möten. Deras kostnader bestrids av vederbörande förbund. Dessutom ska ordförandena i de fackgrupper som företräder 10 % eller mer av IUL:s medlemskap samt ordförandena i Kvinnokommittén, HBTQI-kommittén och deras allierade och Ungdomskommittén vara självskrivna styrelseledamöter. Vice ordförandena i dessa fackgrupper och en av vice ordförandena i Kvinnokommittén ska fungera som suppleanter.
  • Skulle en styrelsemedlem avgå från sitt uppdrag som styrelsemedlem ska styrelsen utse hans/hennes efterträdare enligt förslag från samma region som den avgående medlemmen samt försöka eftersträva att efterträdaren är från samma land som den avgående medlemmen. Efterträdaren ska utses på ett sådant sätt att regionens representation överensstämmer med mom. 37 i stadgarna beträffande antalet kvinnliga ombud. Samma regel ska gälla suppleanter i styrelsen.
 40. Med hänsyn till geografiska, historiska och kulturella kriterier avgör kongressen vilka grupper av länder, som ska utgöra regioner med rätt till representation i styrelsen. Varje region är berättigad till representation i styrelsen enligt följande:
  upp till 60 000 medlemmar 1 ombud
  60 001 – 160 000 medlemmar 2 delegater, varav minst 1 kvinna
  160 001 – 280 000 medlemmar 4 delegater, varav minst 2 kvinnor
  280 001 – 400 000 medlemmar 5 delegater, varav minst 2 kvinnor
  400 001 – 550 000 medlemmar 6 delegater, varav minst 3 kvinnor
  550 001 – 700 000 medlemmar 8 delegater, varav minst 4 kvinnor
  700 001 – 850 000 medlemmar 9 delegater, varav minst 4 kvinnor
  850 001 och fler medlemmar 10 delegater, varav minst 4 kvinnor

  Samma regler för representation ska gälla suppleanter.

 41. Under kongressperioden kan, med hänsyn till förändringar i medlemsantalet och efter styrelsens godkännande, ändring ske i det antal styrelseledamöter en region är berättigad till.
 42. För representation i styrelsen har följande regioner fastställts:
  Nordamerika Östeuropa och Centralasien
  Latinamerika Östra medelhavsområdet
  Karibien Afrika
  Nordiska länderna Sydasien
  Förenade kungariket och Irland Nordöstra Asien
  Kontinental Västeuropa Sydostasien
  Central-, nordost- och sydösteuropa Stillahavsområdet
 43. Styrelsen sammanträder en gång om året. Ledamöternas deltagarkostnader ska som regel bäras av respektive medlemsförbund. I särskilda fall kan sekretariatet bevilja ekonomiskt stöd till styrelseledamöter från utvecklingsländer så att de kan delta i styrelsemötena.
 44. Styrelsens uppgift är att inom ramen för IUL:s stadgar och bestämmelser på bästa sätt främja IUL:s verksamhet mellan kongresserna. Den är ansvarig för att kongressens beslut verkställs samt för att sekretariatet fungerar väl. Styrelsen ska ta ställning till förslag som inkommer från medlemsförbunden samt fatta beslut i brådskande ärenden som ej kan uppskjutas till ordinarie kongress. I tvingande fall kan styrelsen, om tre fjärdedelar av dess medlemmar så beslutar, provisoriskt genomföra en ändring av stadgarna. IUL:s närmast påföljande kongress fattar avgörande beslut i sådant fall. Styrelsen väljer kongressens resolutionskommitté. Resolutionskommittén ska sammanträda minst en dag innan kongressens öppnande.
 45. Styrelsen utser revisorer för IUL:s räkenskaper.
 46. Styrelsen kan överlåta speciella uppgifter till strategiska ledningsgruppen eller sekretariatet.
 47. Strategiska ledningsgruppen

  • Strategiska ledningsgruppen består av ordföranden, generalsekreteraren samt åtta vice ordföranden, som väljs av kongressen bland styrelsens ordinarie medlemmar. Kongressen väljer även bland styrelsens ordinarie medlemmar en suppleant för var och en av vice ordförandena. Kongressen ska även bland styrelsens ordinarie medlemmar välja en suppleant för varje vice ordförande. Dessutom ska ordförandena i de fackgrupper som företräder 10 % eller mer av IUL:s medlemskap samt ordförandena i Kvinnokommittén, HBTQI-kommittén och Ungdomskommittén vara självskrivna ledamöter i strategiska ledningsgruppen. Vice ordförandena i dessa fackgrupper och en av de vice ordförandena i Kvinnokommittén ska fungera som suppleanter.
  • En 1:e vice ordförande och en 2:a vice ordförande väljs av kongressen bland de ordinarie medlemmarna av den strategiska ledningskommittén och minst en ska vara av annat kön än ordföranden.
  • Skulle en vice ordförande avgå från sitt uppdrag, ska styrelsen utse hens efterträdare från samma region samt helst eftersträva att efterträdaren är från samma land och vara av samma kön som den avgående vice ordföranden. Regeln för kvinnorepresentation i styrelsen (moment 37) skall även gälla de åtta vice ordförandena. Samma regler ska gälla för vice ordförandesuppleanterna.
  • Minst fyra av de åtta vice ordförandena som väljs på kongressen ska vara av motsatt kön.
 48. Strategiska ledningsgruppen ger råd och vägledning åt samt övervakar sekretariatet, i synnerhet strategiska, administrativa och ekonomiska frågor, och bistår generalsekreteraren i sekretariatets administration. Den äger rätt at utforma policy och besluta i viktiga frågor mellan styrelsemötena.
 49. Strategiska ledningsgruppen är direkt ansvarigt inför styrelsen. Det ska, med undantag för frågor som uttryckligen ligger inom sekretariatets kompetensområde, verkställa styrelsens beslut d.v.s. handlägga de frågor som styrelsen hänskjuter till Strategiska ledningsgruppen.
 50. Strategiska ledningsgruppen ska vid varje ordinarie styrelsemöte framlägga rapport om verksamheten samt om IUL:s ekonomiska situation.
 51. Sammandrag från Strategiska ledningsgruppens möten ska tillställas styrelsens medlemmar.
 52. Kommittén för strategiskt ledarskap ska sammanträda så ofta som omständigheterna kräver. Dess möten ska sammankallas av generalsekreteraren, i samförstånd med ordföranden eller på begäran av vice ordförandena. Kostnaderna för ledamöterna i kommittén för strategiskt ledarskap ska normalt bäras av delegatens organisation. Under särskilda omständigheter kan sekretariatet erbjuda stöd till följande
  Ledamöter i kommittén för strategiskt ledarskap från utvecklingsregioner för att de ska kunna delta i kommittén för strategiskt ledarskaps möten.
 53. I händelse av frånvaro ska medlem i strategiska ledningsgruppen meddela sekretariatet om detta i rimlig tid, så att en suppleant kan kallas till mötet. Om en medlem i strategiska ledningsgruppen inte deltar i två på varandra följande möten utan godtagbar ursäkt kan hen avlägsnas från uppdraget av styrelsen.
 54. Strategiska ledningsgruppen äger rätt att fatta beslut i personalärenden på förslag från generalsekreteraren.
 55. Artikel 10 – Ordföranden och förste vice ordförandena

 56. Ordföranden leder förhandlingarna på styrelsens och strategiska ledningsgruppens möten samt på ordinarie och extra ordinarie kongresser och har dessutom rätt att delta i alla övriga IUL:s sammanträden.
 57. Ordföranden kan representera IUL vid såväl av IUL-förbund som andra organisationer anordnade möten, konferenser och kongresser och kan dessutom, efter samråd med generalsekreteraren, styrelsen eller strategiska ledningsgruppen, representera IUL vid andra tillfällen.
 58. I ordförandens frånvaro – eller om hen avgår – ersätts eller efterträds ordföranden av den 1:e vice ordföranden av motsatt kön.
 59. Ordföranden kan endast väljas om för en andra mandatperiod i rad.
 60. Artikel 11 – Sekretariatet

 61. Generalsekreteraren ansvarar för att av IUL-organ fattade beslut verkställs. Han/hon ska vid varje tillfälle bevaka IUL:s intressen i överensstämmelse med IUL:s stadgar.
 62. Generalsekreterarens uppgifter preciseras närmare i bilaga till IUL:s stadgar.
 63. Generalsekreterarens mandatperiod utgår i samband med ordinarie kongress, då han/hon kan återväljas.
 64. Artikel 12 – Regionalorganisationer

 65. Regionalorganisationer bildas efter beslut av styrelsen då förutsättningar härtill föreligger.
 66. Organisationer som är anslutna till IUL måste vara medlemmar i den relevanta regionalorganisationen.
 67. Regionalorganisationernas uppgift är att behandla frågor som berör arbetstagarna och de fackliga organisationerna inom livs- och njutningsmedelsindustrierna i respektive region samt främja IUL:s allmänna mål och av kongressen och styrelsen fattade beslut.
 68. Relationerna mellan IUL och de enskilda regionalorganisationerna fastställs av styrelsen i överensstämmelse med kongressens beslut.
 69. Regionalorganisationernas stadgar ska överensstämma med IUL:s stadgar samt föreläggas styrelsen för godkännande.
  • Regionalorganisationerna är inför IUL:s styrelse ansvariga för sin verksamhet och ska varje år avlämna verksamhetsberättelse. Frågor som berör IUL:s allmänna politik ska underställas styrelsen.
  • Regionalorganisation, vilken samtidigt utgör valregion avseende representation till styrelsen i enlighet med Artikel 8 (39), är berättigad till ett kvinnligt mandat i styrelsen, även om regionens medlemsantal är för lågt för att berättiga till sådan representation enligt Artikel 8 (37).
 70. Med de undantag som stadgas i punkterna 61 och 62 utgör regionalorganisationerna självständiga organisationer. De kan välja sina egna regionalkommittéer och regionalsekreterare, hålla konferenser, utge publikationer samt genomföra annan verksamhet inom sin region under förutsättning att verksamheten ej står i strid med IUL:s stadgar och allmänna mål, som de fastställts i §§ 1–3. Generalsekreteraren är i kraft av sitt ämbete medlem i alla regionalkommittéer.
 71. IUL:s styrelse kan stödja regionalorganisationernas verksamhet ekonomiskt. Intäkter kan också erhållas från medlemsavgifter som uppbärs av regionalorganisationerna själva, utöver de internationella medlemsavgifterna. Såväl regionalorganisationerna som dem underställda organ ska regelbundet och minst en gång om året tillställa sekretariatet ekonomisk berättelse.
 72. Artikel 13 – Speciella grupper

 73. För att ytterligare främja det generella arbete som utförs av IUL skall IUL:s medlemsförbund och/eller sekretariatet ha rätt att föreslå och inrätta specialgrupper. Specialgruppernas övergripande verksamhet och mål skall underställas IUL:s riktlinjer och stadgar.
 74. Inrättandet av en specialgrupp måste godkännas av IUL:s styrande organ. Godkännandet kan ske endast om den föreslagna specialgruppen har fastställt ett överenskommet syfte med konkreta mål, en plan för gruppens arbete och en ekonomisk plan för dess resurser (inklusive men inte begränsat till resurser från IUL:s allmänna medel), inledande arbetsspråk samt gruppens medlemmars specifika uppgifter i specialgruppens drift.
 75. Medlemskap i en specialgrupp skall som regel begränsas till IUL-medlemmar som uppfyllt sina medlemsåtaganden. Eventuella undantag måste godkännas särskilt av IUL:s styrande organ.
 76. IUL:s generalsekreterare och/eller av generalsekreteraren utsedd representant skall å tjänstens vägnar vara medlem i samtliga specialgrupper.
 77. Artikel 14 – Fackgrupper

 78. För att så effektivt som möjligt kunna tillvarata medlemsförbundens intressen inom de olika branscherna kan särskilda fackgrupper upprättas inom IUL.
 79. IUL:s medlemsorganisationer kan samtidigt tillhöra en eller flera fackgrupper. De ska sålunda inte bara underrätta IUL om sitt totala medlemsantal, utan även om hur medlemmarna fördelar sig på de olika fackgrupperna. Detta görs på särskilda formulär som sekretariatet skickar ut varje år i samband med medlemsavgiftsfakturan.
 80. Om det anses nödvändigt eller lämpligt kan utskott tillsättas inom fackgrupperna. Utskotten ska väljas av en fackgruppskonferens och godkännas av styrelsen.
 81. Fackgruppskonferenser organiseras på begäran av medlemsorganisationerna eller när IUL:s organ anser det vara nödvändigt.
 82. Sekretariatet är ansvarigt för att sammankalla fackgruppskonferenser. Delegationernas omkostnader bestrids av de deltagande medlemsförbunden.
 83. Fackgrupperna har egna stadgar, som utarbetas i enlighet med IUL:s stadgar, och underställs styrelsen för godkännande. I frågor som inte regleras av fackgruppens regler gäller IUL:s stadgar.
 84. Artikel 15 — Kvinnokommittén

 85. IUL:s Kvinnokommitté har till uppgift att främja lika rättigheter, lika möjligheter och lika behandling av kvinnor och män som arbetar inom IUL:s sektorer.
 86. Kvinnokommittén ska bevaka verkställandet av kongressbeslut gällande kvinnliga arbetstagare och deras deltagande i IUL:s verksamhet samt utarbeta rekommendationer och rapporter till styrelsen.
 87. Kvinnokommittén har egna stadgar, som upprättats i enlighet med IUL:s stadgar och som godkänts av styrelsen.
 88. Artikel 16 – Ungdomskommittén

 89. IUL:s ungdomskommitté finns för att främja lika rättigheter, hantera och komma med rekommendationer i frågor som påverkar unga arbetstagare (upp till 35 års ålder vid tidpunkten för IUL-kongressen) i IUL:s sektorer.
 90. IUL:s ungdomskommitté ska övervaka tillämpningen av kongressbeslut som gäller unga arbetstagare och deras engagemang i IUL:s verksamhet, samt komma med rekommendationer och rapporter till styrelsen.
 91. IUL:s ungdomskommitté ska regleras av stadgar som beslutats i samklang med IUL:s stadgar och som ska godkännas av IUL-styrelsen.
 92. Artikel 17 – HBTQI-kommittén och deras allierade

 93. IUL:s HBTQI-kommitté och deras allierade finns för att främja lika rättigheter, lika möjligheter och likabehandling i IUL:s sektorer av arbetstagare som är homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner och intersexuella, bland annat genom utarbetande av arbetsplaner och rekommendationer.
 94. IUL:s HBTQI-kommitté och deras allierade ska övervaka tillämpningen av kongressbeslut som gäller HBTQI-arbetstagare och deras engagemang i IUL:s verksamhet, samt komma med rekommendationer och rapporter till styrelsen.
 95. IUL:s HBTQI-kommitté och deras allierade ska regleras av stadgar som beslutats i samklang med IUL:s stadgar och som ska godkännas av IUL-styrelsen.
 96. Artikel 18 – Medlemskap i IUL:s organ

 97. Endast aktiva funktionärer inom medlemsorganisationerna kan tillhöra ett IUL-organ. Om en ledamot av ett sådant organ upphör att vara aktiv inom sitt eget förbund, kan han/hon endast fortsätta på uttrycklig begäran från organisationerna i landet i fråga och i så fall endast fram till kommande ordinarie kongress.
 98. Artikel 19 – Medlemsorganisationerna förpliktelser

 99. Även om IUL ej kan bestämma över de anslutna organisationerna, är dessa skyldiga att i sitt arbete följa de beslut och riktlinjer som fastställs av kongressen eller styrelsen.
 100. Medlemsförbunden väntas stödja initiativ och solidaritetskampanjer från IUL:s sida som avser transnationella företag, regeringar och mellanstatliga organisationer.
 101. I synnerhet är det alla medlemsförbunds skyldighet att i sina internationella förbindelser inom och utanför IUL:s ram ta vederbörlig hänsyn till IUL:s integritet, beslut och allmänna intressen och rådgöra med IUL:s verkställande organ i beslut som berör IUL:s allmänna riktlinjer. Inget anslutet förbund får tillhöra andra internationella sammanslutningar av livs- eller njutningsmedelsarbetare utan styrelsens tillstånd. Sådant tillstånd erfordras ej för att bilda speciella grupper av det slag som avses i § 13.
 102. IUL:s medlemsorganisationer är skyldiga:
  • att underrätta sekretariatet om resultaten av val till sina verkställande organ samt eventuella förändringar i dessa samt meddela förbundets medlemsantal per den 31 december varje år;
  • att i största möjliga utsträckning förse sekretariatet med alla begärda upplysningar;
  • att i sin förbundstidning eller på sin hemsida eller i andra sociala medier publicera information som sekretariatet skickat ut i detta syfte;
  • att regelbundet tillställa sekretariatet ett exemplar av förbundets facktidskrift;
  • att tillställa sekretariatet minst två exemplar av förbundets årsberättelse;
  • att under första kvartalet eller i inbetalningar per månad eller kvartal erlägga medlemskontingenten på grundval av det redovisade medlemsantalet (jfr. § 20).
 103. Artikel 20 – Medlemskontingent

 104. Medel för att driva sekretariatet och genomföra IUL:s verksamhet erhålls genom ordinarie årsavgifter.
 105. Kontingentens storlek fastställs av kongressen. I särskilda fall kan styrelsen, på förslag från strategiska ledningsgruppen, besluta om en avgiftshöjning.
 106. Avgift ska erläggas för organisationernas fulla medlemsantal inom IUL:s verksamhetsområde. Varje medlemsförbund är skyldigt att erlägga medlemskontingent för det antal medlemmar, som förbundet enligt sin årsrapport hade den 31 december föregående år inom IUL:s verksamhetsområde enligt artikel 1, mom. 1 i IUL stadgar. Styrelsen har rätt att besluta om undantag från denna regel. Sådana undantag ska regelbundet omprövas av styrelsen.
 107. Styrelsen eller ordinarie eller extra kongress kan fatta beslut om extra avgifter.
  • Ett medlemsförbund, som befinner sig i ekonomiska svårigheter, vilka verifierats av styrelsen eller sekretariatet, kan på begäran beviljas uppskov med avgiftsbetalningen för en begränsad period.
  • Förutom medlemskontingent och särskilda avgifter föreligger det inga ekonomiska förpliktelse gentemot IUL.
  • Om ett medlemsförbund häftar i skuld för mer än ett års kontingent, utan att tillstånd därtill inhämtats, betraktas dess medlemsrättigheter som upphävda.
  • Om ett medlemsförbund häftar i skuld för två årsmedlemsavgifter och inte erlägger sin avgift, trots påminnelse, betraktas detta förbund som om det hade lämnat IUL.
 108. Artikel 21 – Officiella publikationer

 109. IUL:s officiella organ är IUL:s webbplats och eventuella andra periodiska publikationer som godkänns av styrelsen.
 110. Artikel 22 – Upplösning av IUL

 111. Om en kongress beslutar att upplösa IUL ska alla IUL:s ekonomiska förpliktelser vara slutförda. Samma kongress ska fatta beslut om hur man ska förfara med medel och inventarier tillhörande IUL.
 112. Beslut om upplösning kan endast ske därest tre fjärdedelar av de avgivna rösterna beslutar detta.
 113. Artikel 23 – Allmänna bestämmelser

 114. Om tolkningstvist uppstår mellan två eller fler av de fem officiella språkversionerna av stadgetexten, ska den engelska vara utslagsgivande.
 115. Dessa stadgar antogs på IUL:s 17:e ordinarie kongress, som ägde rum i Genève den 29 januari till den 1 februari 1973, och har genomgått ändringar på dess 18:e, 19:e, 20:e, 21:a, 22:a, 23:e, 24:e, 25:e, 26:e och 27:e kongresser (1977, 1981, 1985, 1989, 1993, 1997, 2002, 2007, 2012 och 2017).

Bilaga 1 till IUL:s stadgar — Ömsesidigt avtal

Detta ömsesidigt avtal är bindande för förbund anslutna till Internationella unionen för livsmedels-, njutningsmedels- och lantarbetarförbund samt förbund inom hotell- och restaurangbranschen (IUL).

 • Medlemmar i anslutna fackföreningar som tar anställning utomlands kan ansöka om ett IUL International Union Card via sin nuvarande fackförening (nedan kallad "hemfackförening").Medlemmar som har arbetat en månad i ett annat land än sitt eget kan ansluta sig till en IUL -ansluten fackförening i det landet (nedan kallad "värdfackförening"). Ingen inträdesavgift ska tas ut. En medlem kan ansluta sig till värdförbundet endast under förutsättning att han/hon har fullgjort alla skyldigheter som medlem i hemförbundet (betalning av avgifter osv.) fram till avresan.
 • Sådana överflyttade medlemmar ska ha samma rättigheter i det nya förbundet som dess egna medlemmar har enligt förbundets stadgar, och ska tillgodoräknas den sammanlagda medlemstiden i både hemförbundet och värdförbundet.
 • Medlemmen ska erlägga den i det nya förbundets stadgar fastställda medlemsavgiften.
 • Värdförbundets medlemsregister ska innehålla uppgift om datum för medlemmens ursprungliga inträde i hemförbundet, vilket framgår av hemförbundets medlemsregister, samt datum för överflyttningen.

Upplysning och råd

Innehavaren av IUL:s internationella fackliga id-kort är berättigad till upplysningar och hjälp hos värdförbundet. Detta uppmanas att bistå innehavaren av kortet efter bästa förmåga.

Bilaga 2 till IUL:s stadgar — Generalsekreterarens förpliktelser och befogenheter

 • Generalsekreteraren leder sekretariatets arbete och är ansvarig för att styrelsens beslut verkställs.
 • Generalsekreteraren är ansvarig för att kompetent kontorspersonal och andra medarbetare som behövs anställs, allt med hänsyn tagen till IUL:s ekonomiska situation.
 • Generalsekreteraren har befogenhet att – efter att ha rådgjort med ordföranden och med styrelsens godkännande – anställa sakkunnig personal eller experter som erfordras för utförande av sekretariatets arbete, antingen på den plats där sekretariatet är beläget eller i de områden där det finns regionalorganisationer.
 • Sekretariatspersonalens anställningsvillkor fastställs av generalsekreteraren i samråd med Strategiska ledningsgruppen.
 • Generalsekreteraren är ansvarig för IUL:s hemsida och andra periodiska publikationer som styrelsen beslutar om.
 • Generalsekreteraren är ansvarig för att ett förslag till årsbudget föreläggs styrelsen, samt ska utarbeta periodiska ekonomiska redogörelser, som ska framläggas inför styrelsen och Strategiska ledningsgruppen i enlighet med dessa organs anvisningar.
 • Generalsekreteraren ska mottaga och bekräfta alla ekonomiska transaktioner för IUL och ska efter bästa förmåga tillse att samtliga medlemsförbund erlägger sina medlemsavgifter i tid.
  • Han/hon ska se till att bokföringen är sådan, att en korrekt granskning av räkenskaperna kan företagas.
  • Han/hon ska föra korrekta räkenskaper över samtliga finansiella transaktioner som äger rum genom henne/honom mellan sekretariatet och anslutna förbund. Han/hon ska utarbeta ekonomiska redogörelser i enlighet med IUL:s stadgar eller på begäran av styrelsen.
  • Han/hon ska införa och bevara alla fakturor. I enlighet med styrelsens anvisningar ska han/hon upprätta ett system för bokföring och revision, som garanterar att samtliga inkomster och utgifter vederbörligen kan verifieras. Samtliga utbetalningar ska ske med check (med undantag för mindre kontantbelopp) och inga utbetalningar får verkställas utan kvitton. Efter mottagande av styrkta räkningar ska han/hon verkställa utbetalningarna genom checkar.
  • Han/hon måste erhålla ordförandens, styrelsens eller Strategiska ledningsgruppens godkännande för varje utgift som överstiger ett belopp på 0,25 % av den godkända budgeten därest utgiften ej är fastställd i denna.
 • Generalsekreteraren har till uppgift genomföra §§ 1–3 i stadgarna.
 • Generalsekreteraren ska motsvara de krav som ställes på henne/honom i egenskap av generalsekreterare och som återfinns i stadgarna. Han/hon ska t.ex. träffa förberedelser för nödvändiga möten, kongresser o.s.v.
 • Generalsekreteraren kan representera sekretariatet vid möten, kongresser eller konferenser som arrangeras av medlemsförbund.
  • Inbjudningar från och till icke-anslutna förbund kan accepteras om det rör sig om organisationer, som uppfyller alla villkor för att bli medlemmar i IUL.
  • När det gäller andra organisationer, som ej uppfyller dessa krav ska generalsekreteraren handlägga dylika frågor i enlighet med styrelsens intentioner och i tveksamma fall försäkra sig om ordförandens eller Strategiska ledningsgruppens godkännande innan något avgörande träffas.
 • Om generalsekreteraren ej kan acceptera en inbjudan att representera IUL, kan representationen överlåtas till en medlem i styrelsen, till en funktionär i ett medlemsförbund eller till en medarbetare på sekretariatet.
 • Generalsekreteraren är i kraft av sitt ämbete medlem i samtliga IUL:s organ.
 • Generalsekreteraren kan ge bistånd åt en icke-ansluten organisation endast efter beslut av styrelsen eller Strategiska ledningsgruppen. I situationer där åtgärder måste vidtagas omedelbart kan bistånd lämnas endast efter samråd med ordföranden eller om åtgärden tillstyrks av medlemsorganisationen (organisationerna) i landet i fråga.
 • Medlemmar av IUL:s personal i olika regioner eller länder, där verksamheten kan betraktas som en gren av generalsekreterarens verksamhet, ska i sitt arbete rätta sig efter ovan givna direktiv.