Publicerade: 12/06/2024

25 år har gått sedan ILO:s konvention 182 om de värsta formerna av barnarbete antogs i juni 1999. Trots en universell ratificering av konventionen 2020 finns det fortfarande 112 miljoner barn som arbetar inom jordbruket. På denna världsdag mot barnarbete uppmanar IUL till brådskande och effektiva åtgärder för regeringarnas åtaganden och företagens ansvar att ta itu med de underliggande orsakerna till barnarbete inom jordbruket och att införa regler som begränsar metoder som uppmuntrar barnarbete.

Inom jordbruket uppmuntrar ackords- och kvotlönesystem till barnarbete på gårdar och plantager eftersom höga ackordskvoter pressar arbetstagarna över deras fysiska gränser; arbetstagarnas barn hjälper sina föräldrar att uppfylla de dagliga kvoterna för att de inte ska förlora sina jobb. Dessutom uppmuntrar inköpspraxis i globala leverantörskedjor till barnarbete, eftersom köparna inte betalar tillräckligt för grödorna för att säkerställa att jordbruksarbetarna får en lön som går att leva på. Slutligen leder endemiska kränkningar av arbetstagarnas grundläggande rättigheter till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar till att miljontals arbetstagare inte kan förhandla kollektivt om löner som går att leva på. Trots omfattande åtaganden och instrument för att utrota barnarbete behöver vi agera.

På denna WDACL 2024 uppmanar IUL återigen till handling:

...ta itu med de underliggande orsakerna till barnarbete inom livsmedelsindustrin genom att införa bestämmelser som begränsar metoder som kan uppmuntra till användning av barnarbete, ompröva ackordslönesystemen inom jordbruket och erkänna behovet av att garantera tillräckliga minimilöner.
ILO:s politiska riktlinjer för främjande av anständigt arbete inom jordbruks- och livsmedelssektorn