Sedan 1980 har IUL-Kongresser enhälligt antagit resolutioner som bekräftar principerna om lika möjligheter för män och kvinnor:


  • Lika rättigheter och tillgång till anständig sysselsättning, utbildning och yrkesmässigt framåtskridande.
  • Lika lön för likvärdigt arbete.
  • Rätten att kombinera arbets- och familjeansvar.
  • Rättvis representation av kvinnor i beslutsfattande organ på alla nivåer i fackföreningar (lokala, nationella, regionala, internationella) i enlighet med reglerna i IUL ;
  • Rätten att vara trygg på jobbet och trygg hemma;
  • Lika rätt till socialt skydd.

Patricia Alonso

Ordförande i kvinnoutskottet

Kontakt på IUL

IUL Åtgärdsprogram för jämställdhet

IUL Handlingsprogram för jämställdhet 2023-2027 styr våra jämställdhetsrelaterade policyer och åtgärder sedan det antogs av IUL Women's Conference och IUL Congress 2023.

ILO-konventionen 190

Kampanj för ratificering av C190 och avskaffande av våld och trakasserier i arbetsvärlden.

Våld och trakasserier i arbetsvärlden

Utbilda verktygslådan utbildare om ILO:s konvention om våld och trakasserier (nr 190) och rekommendation (nr 206)

Viktiga utvecklingar