Sedan 1980 har IUL-Kongresser enhälligt antagit resolutioner som bekräftar principerna om lika möjligheter för män och kvinnor:


  • Lika rättigheter och tillgång till anständig sysselsättning, utbildning och yrkesmässigt framåtskridande.
  • Lika lön för likvärdigt arbete.
  • Rätten att kombinera arbets- och familjeansvar.
  • Rättvis representation av kvinnor i beslutsfattande organ på alla nivåer i fackföreningar (lokala, nationella, regionala, internationella) i enlighet med reglerna i IUL ;
  • Rätten att vara säker på jobbet, säker hemma.

Patricia Alonso

Ordförande i kvinnoutskottet

Kontakt på IUL

ILO-konventionen 190

Kampanj för ratificering av C190 och avskaffande av våld och trakasserier i arbetsvärlden.

Våld och trakasserier i arbetsvärlden

Utbilda verktygslådan utbildare om ILO:s konvention om våld och trakasserier (nr 190) och rekommendation (nr 206)

IUL Åtgärdsprogram för jämställdhet

Den IUL Handlingsprogrammet för jämställdhet 2017–2022 vägleder vår jämställdhetsrelaterade politik och våra jämställdhetsåtgärder sedan det antogs av IUL Kvinnokonferens och IUL kongressen 2017.

Viktiga utvecklingar