Kamp för klimaträttvisa för livsmedels-, hotell- och lantarbetare inför klimatförändringar

Klimatkrisen utsätter miljontals livsmedels-, gårds- och hotellarbetares liv och uppehälle för allvarliga risker. När planeten värms upp måste jordbruksmetoder, bearbetning av mat och dryck, handel och turism förändras och anpassas. Den IUL och dess dotterbolag kräver att vara en del av lösningen, att förhandla med arbetsgivare, regeringar och internationella institutioner.  Rättigheter, anständiga arbetstillfällen och hållbara samhällen står i centrum för IUL Svar. Följande resolution godkändes av 2017 års IUL Kongressen.

Kongressen uttrycker sin allvarliga oro över att ständigt stigande temperaturer i världen kombinerat med en intensifiering av extrema väder- och klimatförhållanden, i hög grad påverkar arbetande människors försörjningsmöjligheter i alla IUL:s branscher och i alla länder.

Extrema väderförhållanden som torka och översvämningar, cykloner och orkaner kombinerat med varmare temperaturer och stigande havsnivåer får flera följder, bl a:

 • säsongssysselsättningen inom livsmedel, jordbruk, turism- och hotellnäringen blir mer oförutsebar och otrygg vilket leder till instabila inkomster och otrygghet;
 • stigande havsnivåer hotar turismen i önationer och i kustområden och leder till förlust av odlingsbar mark inom jordbruket vilket i sin tur tvingar fram klimatmigration;
 • klimatmigranterna arbetar allt oftare i jordbruket inåt landet, i den informella sektorn eller har lågavlönat arbete inom livsmedelsförädling, fiske och turism;
 • vattenbrist, förlust av odlingsbar mark, förlust av biologisk mångfald, förlust av fiskebestånd, avtagande och instabila årstider hotar livsmedelsförsörjningen och rätten till mat och näring;
 • det faktum att arbetsmiljön inte har anpassats till klimatförändringarna har lett till att arbetsmiljörättigheterna har undergrävts och till ökad risk för skador och sjukdomar.

Kongressen är medveten om den viktiga roll som progressiva skattesystem, incitament att minska koldioxidavtrycken, "rättvisa övergångar" och "gröna jobb" kan spela när det gäller att ta itu med vissa aspekter i samband med klimatförändringarna, samtidigt som man noterar att många av de klimatåtgärder som förordas av regeringar och mellanstatliga och internationella organ inte beaktar eller tar upp de speciella följder som klimatförändringarna får för livsmedels-, lant- och hotellarbetare. Ännu viktigare är det faktum att man underlåtit att inlemma en rättighetsbaserad ansats och social rättvisa i de officiella klimatåtgärderna vilket leder till att arbetstagarna och deras samfund står inför en mycket större börda när det gäller att hantera följderna av dessa förändringar.

Kongressen uttrycker också sin oro över att det i och med det växande antalet högerregeringar nu förekommer ett samlat angrepp på klimatforskningen. Det leder också till att många av de framsteg som gjorts på nationellt och internationellt plan när det gäller klimatförändringar under de senaste tio åren nu ifrågasätts eller upphävs;

Den 27:e kongressen beslutar därför att:

 • att öka utbildningsarbetet och medvetenheten bland våra medlemmar när det gäller en rättighetsbaserad ansats på klimatområdet och säkerställa att denna även inlemmar ekonomisk och social rättvisa;
 • att agera politiskt på alla plan inom myndigheterna för att, när så är möjligt, säkerställa att klimatpolitiken även beaktar livsmedels-, lant- och hotellarbetares rättigheter och intressen;
 • stödja minskningen av koldioxidutsläpp i industrierna i IUL:s olika branscher och stödja "rättvisa övergångar" som i verkligheten flyttar förändringsbördan från arbetstagarna och säkerställer långsiktigare hållbarhet när det gäller sysselsättning och försörjningsmöjligheter;
 • inkludera klimatåtgärder och hållbar sysselsättning i kollektivförhandlingar;
 • främja klimatåtgärder som mildrar följderna av klimatmigration och skyddar klimatmigranternas rättigheter;
 • främja klimatåtgärder och klimaträttvisa som försvarar rätten till mat och näring och stöder ett varierat hållbart jordbruk som tryggar försörjningsmöjligheterna och rätten till mat på landsbygden.