Kamp för klimaträttvisa för livsmedels-, hotell- och lantarbetare inför klimatförändringar

Klimatkrisen innebär en allvarlig risk för liv och försörjning för miljontals anställda inom livsmedels-, jordbruks- och hotellbranschen. När planeten blir varmare måste jordbruksmetoder, livsmedels- och dryckesbearbetning, handel och turism förändras och anpassas. IUL och dess medlemsförbund kräver att få vara en del av lösningen, att få förhandla med arbetsgivare, regeringar och internationella institutioner. Rättigheter, anständiga jobb och hållbara samhällen är kärnan i IUL :s svar.

Dagens generationer världsmedborgare ser stora förändringar i vädermönster som i allt högre grad påverkar människor i alla regioner. Väderförändringarna är följden av snabba klimatförändringar som beror på att enorma utsläpp av växthusgaser värmer upp atmosfären och orsakar kraftiga och allt vanligare översvämningar, stormar, torrperioder, skogs- och markbränder samt stigande havsnivåer.

FN:s klimatpanel IPCC samlar regelbundet in och sammanställer uppgifter från klimatforskare världen över om storleken på växthusgasutsläppen, deras effekt på den globala temperaturen och olika scenarier för det framtida klimatet, beroende på hur snabbt utsläppen kan minskas. Forskningen visar entydigt att vi snabbt måste få ner utsläppen av växthusgaser för att undvika en katastrof. 

Alla regioner påverkas, men låt oss ta Karibien och Afrika som exempel på hur enorma utmaningarna är som vi står inför.

Vi noterar att de folkrikaste samhällena i de flesta karibiska länder är kustnära och den viktigaste ekonomiska verksamheten bygger på jordbruk och turism, som sysselsätter stora delar av befolkningen och förser dem med mat och inkomster.

Vi inser även att forskarsamfundet fastställt att den globala uppvärmningen och de förändrade väderförhållandena är orsaken till de mer frekventa och kraftfulla orkanerna, torrperioderna, översvämningarna med åtföljande erosion i inlandet och vid kusten på grund av stigande havsnivåer, skadorna på och blekningen av korallrev, sjögräset som dör (framför allt sargassotången) med åtföljande kust- och strandföroreningar, missväxt och försämrad livsmedelstrygghet.

I Afrika leder klimatförändringen till mer långvarig och ihållande torka, utarmning av jord, vattenbrist, mindre skördar, kortare växtperioder och tidigare blomning, högre priser och förlust av biologisk mångfald. 

Regeringar och storföretag vidtar inte de åtgärder som krävs för att stoppa och vända utvecklingen som blir ohejdbar om vi fortsätter göra lika lite som idag.

Ekonomisk tillväxt som drivs av fossila bränslen och bolagsvinster prioriteras fortfarande högre än sociala, politiska och ekonomiska rättigheter, stabilt klimat och rättvisa.

Världens arbetande människor drabbas i högsta grad av klimatförändringen, inte minst de som arbetar inom jordbruk, livsmedelsindustri, och turism.

Den 28:e kongressen konstaterar att det finns en möjlighet att främja hållbar utveckling, uppmuntra till renare teknik, industri och jobb, samt införliva klimatrisker och utsläppsminskningar i nationers politik och praktik.

IUL:s 28:e kongress beslutar därför att

  • uppmana regeringar att ändra sin politik i grunden och prioritera att växthusgasutsläppen minskas så att de når det mål på max 1,5 graders global temperaturhöjning som formulerades i Parisavtalet om klimatförändringar 2015.
  • uppmanar företag att sluta handla med utsläppsrätter och sätta nettonollutsläppsmål och istället snabbt och dramatiskt minska utsläppen av växthusgaser i sina egna verksamheter och leveranskedjor.
  • uppmanar FN-organ och internationella finansinstitut, regeringar, regioner och kommuner att tillsammans med facket genomföra en rättvis omställning till en grön och hållbar ekonomi som prioriterar ett stabilt klimat, biologisk mångfald, socialt skydd, respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet som ett sätt att säkerställa anständigt arbete och klimaträttvisa och skydda demokratiska rättigheter.
  • främja nationella anpassningsstrategier i respektive land, som bemöter klimatförändringens effekter inte minst i jordbrukssektorn samt kräver åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser.
  • främja användningen av förnybar och ren energi på företag där IUL har medlemmar för att på så vis minska utsläppen av växthusgaser.
  • uppmana till omfattande övergång till agroekologiska jordbruksmetoder för att minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser.
  • uppmana medlemsförbunden att ta fram och hålla kurser och utbildningar för fackets medlemmar och ledare om klimatkrisens orsaker och följder samt de åtgärder som krävs för att åstadkomma klimaträttvisa
  • uppmana medlemsförbunden att ta med strategier och mål för utsläppsminskningar i avtalsförhandlingarna och börja samtala och avtala med arbetsgivarna om hantering, kontroll och utvärdering av utsläppsminskningar, målformulering och utvecklingen av ny kompetens och nya jobb för en nödvändig arbetskraftsomställning
  • åta sig att göra en rättvis omställning och klimaträttvisa till utgångspunkt för IUL:s arbete med klimatkrisen.