Publicerade: 31/01/2024

Enligt IUL:s regler ska vi "stödja alla ansträngningar som syftar till att säkerställa en varaktig fred grundad på frihet och välstand för alla". De säger vidare att "det åvilar arbetarrörelsen -- den mest progressiva kraften i samhället -- att med alla till buds stående medel tillvarata folkflertaletsintressen och att medverka vid upprättandet av nya institutioner genom vilka folk på demokratisk väg själva kan bestämma sine konomiska och sociala framtid och säkerställa frihet, välstånd,trygghet och fred."

Men när antalet konflikter i världen fortsätter att öka, hur kan vi då arbeta för fred? Vilken information kan vi lita på? Vilka verktyg har vi till vårt förfogande? Ett viktigt verktyg är att säkerställa tillämpningen av internationella lagar som syftar till att skydda krigets offer. På samma sätt som vi förlitar oss på Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) normer som grunden för internationell arbetsrätt kan vi förlita oss på de FN-instrument som utformats för att bygga och upprätthålla fred.

Den 29 december 2023 åberopade Sydafrikas regering en sådan lag, FN:s konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord, för att uppmana Internationella domstolen (ICJ), FN:s främsta rättsliga organ, att inleda ett förfarande mot Israel rörande påstådda överträdelser i Gazaremsan av Israels skyldigheter enligt konventionen.

Den 26 januari 2024 utfärdade ICJ interimistiska åtgärder. I sin dom erinrar domstolen inledningsvis om "det omedelbara sammanhang" i vilket målet presenterades. "Den 7 oktober 2023 genomförde Hamas och andra väpnade grupper i Gazaremsan en attack mot Israel, varvid mer än 1 200 personer dödades, tusentals skadades och omkring 240 personer bortfördes, av vilka många fortfarande hålls som gisslan. Efter denna attack inledde Israel en storskalig militär operation i Gaza, till lands, i luften och till sjöss, som orsakar massiva civila förluster, omfattande förstörelse av civil infrastruktur och fördrivning av den överväldigande majoriteten av befolkningen i Gaza."

Domstolen förklarade att den var "akut medveten om omfattningen av den mänskliga tragedi som utspelar sig i regionen och är djupt oroad över den fortsatta förlusten av människoliv och det mänskliga lidandet".

Vid bedömningen av konfliktens inverkan noterade ICJ "att den militära operation som Israel genomför efter attacken den 7 oktober 2023 har lett till ett stort antal dödsfall och skador, liksom den massiva förstörelsen av bostäder, tvångsförflyttningen av den stora majoriteten av befolkningen och omfattande skador på civil infrastruktur. Även om siffrorna för Gazaremsan inte kan verifieras oberoende, tyder färska uppgifter på att 25 700 palestinier har dödats, över 63 000 skador har rapporterats, över 360 000 bostäder har förstörts eller delvis skadats och cirka 1,7 miljoner personer har internförflyttats."

Baserat på de bevis som lagts fram uppmanar ICJ:s interimistiska åtgärder Israel att "i enlighet med sina skyldigheter enligt konventionen om folkmord, i förhållande till palestinierna i Gaza, vidta alla åtgärder som står i dess makt för att förhindra att alla handlingar som omfattas av artikel II i denna konvention begås, i synnerhet: ( a) att döda medlemmar av gruppen, b) att tillfoga medlemmar av gruppen allvarlig kroppslig eller mental skada, c) att avsiktligt tillfoga gruppen livsvillkor som beräknas leda till dess fysiska undergång helt eller delvis, och d) att införa åtgärder avsedda att förhindra födslar inom gruppen."

Domstolen fastslog också att Israel "måste vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att möjliggöra tillhandahållandet av grundläggande tjänster och humanitärt bistånd för att hantera de svåra livsvillkor som palestinierna i Gazaremsan står inför".

Domstolen betonade "att alla parter i konflikten på Gazaremsan är bundna av internationell humanitär rätt. Domstolen är allvarligt oroad över vad som hänt med den gisslan som fördes bort under attacken mot Israel den 7 oktober 2023 och som sedan dess hålls av Hamas och andra väpnade grupper, och kräver att de omedelbart och ovillkorligen friges."

Israel har nu en månad på sig att lämna en rapport till domstolen om alla åtgärder som vidtagits för att verkställa beslutet om interimistiska åtgärder.

IUL stöder genomförandet av de provisoriska åtgärder som krävs av Internationella domstolen. De utgör en konkret väg mot fred i Mellanöstern, men de måste stödjas globalt. IUL ansluter sig till våra globala systerfackföreningar och kräver följande åtgärder från det internationella samfundet:

  • Alla stater som är parter i konventionen om folkmord skall uppfylla sin skyldighet att förhindra folkmord: FN:s säkerhetsråd och medlemsstaterna måste vidta gemensamma åtgärder för att se till att de provisoriska åtgärderna genomförs fullt ut.
  • Åklagaren vid Internationella brottmålsdomstolen måste påskynda utredningarna av anklagelserna om krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som begåtts av Israel och palestinska väpnade grupper: En grundlig och oberoende utredning är avgörande för att ställa förövarna inför rätta och förhindra framtida kränkningar.
  • Världsledarna bör prioritera diplomati och dialog framför våld: Se till att all gisslan friges och arbeta för en omedelbar och varaktig vapenvila som garanterar trygghet och säkerhet för alla palestinier och israeler.
IUL stöder genomförandet av de provisoriska åtgärder som krävs av Internationella domstolen. De utgör en påtaglig väg mot fred i Mellanöstern, men de måste stödjas globalt.