Publicerade: 13/05/2022

Den 25-29 april 2022 sammankallade ILO ett tekniskt trepartsmöte för regeringar, arbetsgivare och fackföreningar för att diskutera utmaningar och möjligheter och för att utveckla förslag för att främja anständigt arbete inom turistsektorn med sikte på en hållbar återhämtning efter COVID och arbetets framtid.

IUL-delegationen uppnådde bland annat följande viktiga mål (se här för de officiella slutsatserna):

  • Erkännande av att regeringarna har en skyldighet att anta, genomföra och effektivt tillämpa nationella lagar och internationella standarder för att se till att de grundläggande principerna och rättigheterna i arbetslivet tillämpas på alla arbetstagare inom turistsektorn, oavsett anställningsförhållande, inklusive arbetstagare i den informella ekonomin.
  • Bekräftelse på att regeringarna måste införa strategier och politik för att garantera jämlikhet och icke-diskriminering, med fokus på lika möjligheter, lika lön för lika arbete, lika deltagande och lika behandling.
  • Regeringarna bör utveckla nationella program för arbetsmiljö, inklusive genusmedveten praxis, som skyddar arbetstagarna genom att eliminera eller minimera arbetsrelaterade faror och risker i enlighet med nationella och internationella standarder.
  • ILO ska främja och genomföra ILO:s riktlinjer från 2017 om anständigt arbete och socialt ansvarsfull turism genom regionala seminarier.
  • ILO ska bedriva forskning om trender och utveckling inom turismsektorn, inklusive frågor som hållbar återhämtning, rekrytering och bibehållande av arbetstagare samt befintlig och nytillkommen arbetskraftsbrist tillsammans med möjliga åtgärder för att lösa dem.

Kerstin Howald, vice ordförande för arbetstagargruppen, förklarade: "COVID-19 har förvärrat bristerna i anständigt arbete inom turistsektorn, varav många fanns redan före pandemin. Den sociala dialogen, som bygger på föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar, är nyckeln till att förbättra arbetsvillkor, löner, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, socialt skydd, jämställdhet mellan könen, teknisk yrkesutbildning och för den rättvisa övergången till ett inkluderande, hållbart och motståndskraftigt framtida arbete."

COVID-19 har förvärrat bristen på anständigt arbete inom turistsektorn, som i många fall fanns redan före pandemin. Den sociala dialogen, som bygger på föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar, är avgörande för att förbättra arbetsvillkor, löner, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, socialt skydd, jämställdhet mellan könen, teknisk yrkesutbildning och för en rättvis övergång till en inkluderande, hållbar och motståndskraftig framtid för arbetet.
Kerstin Howald, vice ordförande för arbetstagargruppen