Publicerade: 10/11/2023

En dag efter att Barry Callebaut sagt upp den valda fackliga företrädaren för Barry Callebaut Employees Union (BCEU) i Baramati, Indien, den 6 november 2023, erbjöd sig den nationella ledningen att teckna ett kollektivavtal med facket. Men på ett villkor: BCEU måste hävda att alla de rättighetsbrott och övergrepp från arbetsgivarens sida som inträffat under de senaste 12 månaderna inte har ägt rum. Med andra ord, för att fackmedlemmarna ska kunna utöva sin kollektiva förhandlingsrätt måste facket ljuga. Antagandet är att om alla (väldokumenterade) anklagelser dras tillbaka kommer företaget att kunna hävda att det alltid har följt reglerna.

Efter månader av påtryckningar och trakasserier, där fackföreningens valda generalsekreterare utsattes för övergrepp - vilket i slutändan ledde till en orättvis uppsägning - sjönk fackföreningens medlemsantal från 28 till bara 18. Men det globala företaget vill fortfarande att de återstående 18 arbetstagarna ska säga att allt var osant. I gengäld kommer de att få ett kollektivavtal som ger ekonomiska fördelar för deras familjer. I en anständig värld skulle detta ses för vad det är - en företagsjättes mobbning av arbetstagare i ett utarmat landsbygdssamhälle.

Barry Callebauts vägran att åtgärda rättighetsproblemen vid fabriken i Baramati och respektera alla arbetstagares grundläggande rätt till föreningsfrihet och kollektivförhandlingar väcker allvarliga frågor om hur företaget fungerar som ett globalt företag.

  • Från början av tvisten förnekade den globala ledningen först att det förekommit någon bristande efterlevnad utan att undersöka saken. Först efter att frågor ställts av företrädare för Barry Callebauts anställda i Europa gjorde företagsledningen till slut en undersökning utöver att ringa några telefonsamtal. Under de följande månaderna blev det dock tydligt att varje svar och varje åtgärd från företagets sida bestämdes av den lokala ledningen i Baramati. Samma personer som var inblandade i rättighetskränkningarna.
  • Detta väcker allvarliga frågor om hur Barry Callebaut ser på efterlevnad och hur företaget hanterar anklagelser om kränkningar av rättigheter. Trots alla sina globala policyer och åtaganden är tillvägagångssättet att först förneka och försvara, för att sedan fråga de direkt inblandade om de gjorde det. Detta genererar sedan tillräckliga bevis för att motivera den ursprungliga förnekelsen.

Om detta är företagets inställning kommer "due diligence" ("tillbörlig aktsamhet")-undersökningar avseende mänskliga rättigheter helt enkelt inte att fungera. Detta väcker frågor om alla andra former av kränkningar av mänskliga rättigheter (inklusive modernt slaveri och barnarbete) som företaget hävdar är osanna eller nu är lösta.

Läs mer på IUL Asia/Pacific's hemsida här.

Se även:

Detta är vad som hände på Barry Callebaut India

Indien: 207 dagars kamp för fackliga rättigheter på Barry Callebaut Baramati

Indien: Barry Callebaut misslyckas med att skydda de mänskliga rättigheterna